ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์”
“รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์”

       “เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน....ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน.13.34-35)
คุณครูกฤติยา อุตสาหะ และคุณครูสุพรรณิการ์ จุงใจ เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามหลักธรรมและข้อปฏิบัติของศาสนาคริสต์ ให้กับเยาวชน ในโครงการ "เยาวชนศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์อย่างสันติสุข" เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์