ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“จำได้ เข้าใจ ใช้เป็น”
“จำได้ เข้าใจ ใช้เป็น”

จงฝึกเยาวชนในทางที่เขาควรเดินไป เมื่อเขาชราแล้ว เขาจะไม่หันเหไปจากทางนั้น (สภษ. 22:6)
         คุณครูกฤติยา อุตสาหะ และคุณครูสุพรรณิการ์ จุงใจ เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ได้เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการสอนคริสตศาสนธรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565 มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ จำนวน 15 คน
         โดยจุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ เพื่อประมวลความรู้และเตรียมความพร้อมในการออกไปฝึกสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน โดยได้มีการทบทวนถึงบทบาทและหน้าที่ในการเป็นครูคำสอน ทักษะในการสอนคำสอนและการสอนคริสต์ศาสนาการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์