ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2019
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2019

    วันเสาร์ที่  27  เมษายน 2019 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์และปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2019   ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์  ทุ่งเขาหลวง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

       สำหรับค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2019 นี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 48 โดยใช้ชื่อว่า “ศิษย์พระเยซู” ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน จนถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ มีเด็กเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 133  คน  เป็นนักเรียนชาย 83  คน นักเรียนหญิง 50 คน ส่วนใหญ่มาจากวัดในเขตสังฆมณฑลราชบุรี และบางส่วนมาจากต่างสังฆมณฑล มี คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นจิตตาธิการค่าย บราเดอร์วัชรพล(บร.ทอม) อำนาจเกียรติกุล เป็นประธานค่าย ทำงานร่วมกับคณะผู้ให้การอบรมซึ่งประกอบด้วย  
    1.ภคินีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
    2.ภคินีคณะผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่งนักบุญคามิลโล (ซ.คามิลเลียน)
    3.สามเณรเล็กและสามเณรใหญ่สังฆมณฑลราชบุรี
    4.สามเณรใหญ่จากคณะคาร์เมไลท์
    5.สามเณรใหญ่จากคณะเบธาราม
    6.สามเณรใหญ่จากคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ (สติ๊กมาติน)
    7.คุณครูจากวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
    8.อาสาสมัครจากวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลองและโรงเรียนนารีวิทยา
    9.คุณครูอาสาสมัครจากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี    
    10.เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ จำนวน  8 ห้องเรียน ได้แก่
• ศีลล้างบาป      จำนวน    2    ห้อง
• ศีลมหาสนิท     จำนวน    3    ห้อง
• ศีลกำลัง          จำนวน    2     ห้อง
• รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป  จำนวน        1     ห้อง

    จำนวนผู้ที่ผ่านการประเมินให้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายคำสอนปีนี้ มี จำนวน  90  คน ชาย  54 คน หญิง 36 คน ซึ่งประกอบด้วย     
1. ศีลล้างบาป                จำนวน  12  คน
(ในจำนวนนี้มีรับศีลล้างบาปและมหาสนิทด้วย  5 คน)
2. ศีลมหาสนิท               จำนวน  43  คน
(ในจำนวนนี้มีรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังด้วย  5 คน)
3. ศีลกำลัง                    จำนวน  27  คน
4. รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป   จำนวน    8  คน
5. มีมารับศีลกำลังสมทบ  จำนวน    1  คน

          ตลอดระยะเวลา  3 สัปดาห์ คณะผู้ให้การอบรมได้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่น และเอาใจใส่ ส่วนบรรดาเด็ก ๆ ก็ได้แสดงออกถึงความเอาใจใส่ในการเรียนและการดำเนินชีวิตร่วมกันในค่ายคำสอนนี้อย่างดีเสมอ  นอกจากจะได้เรียนคำสอน สวดภาวนา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ทำกิจศรัทธาต่าง ๆ อ่านพระคัมภีร์ ได้รับการอบรมทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และสุขอนามัยแล้ว ในค่ายคำสอนเด็ก ๆ ยังได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองในเรื่องความรับผิดชอบ ต่าง ๆ การมีจิตอาสารับใช้ ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง การฝึกทักษะชีวิต  ที่จำเป็นเมื่อเขากลับไปและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

          ดังนั้น เมื่อเด็กกลับไปบ้านแล้ว ขอให้ผู้ปกครองได้พาเขาไปเข้าวัด แก้บาปรับศีล ร่วมมิสซา ได้สัมผัสกับบรรยากาศของคริสตชน เพื่อช่วยพวกเขาให้เติบโตในด้านความเชื่ออย่างมั่นคง เพราะสามสัปดาห์ที่อยู่ที่ค่าย เราได้หว่านเมล็ดพันธุ์ความเชื่อลงในชีวิตของเขาแล้ว หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องดูแล รดน้ำ พรวนดิน เอาใจใส่ให้ความเชื่อนี้เติบโต

          และขอพระเจ้าตอบแทนในความมีน้ำใจดีของทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดค่ายคำสอนในครั้งนี้ด้วย

::::: ชมภาพค่ายคำสอนได้ที่ Facebook  ศูนย์คำสอนราชบุรี  ::::
       https://www.facebook.com/kamsonratchaburi/

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์