ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ครูคำสอนเข้าฟังคำปราศรัยของพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี
ครูคำสอนเข้าฟังคำปราศรัยของพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี

     
“ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเราทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนามพระบิดา พระบุตรและพระจิต” (มธ 28:19)
       เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.2019 พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี (Cardinal Fernando Filoni) สมณมนตรีสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน หลังจากเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ณ หอประชุม อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม ต่อจากนั้นในภาคบ่าย เวลา 15.00-17.00 น.พระคุณเจ้าได้เดินทางมาที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน จ.นครปฐม เพื่อพบปะและปราศรัยกับบรรดานักบวชชาย-หญิง สามเณรและครูคำสอน

         อนึ่ง คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประเทศไทยได้นำครูคำสอน ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาด้านคำสอนที่ Pontificia Universita Urbaniana Istituti di Catechesis Missionaria, Collegio Missionario “MATER ECCLESIAE” และ Pontificia Urbaniana Universita กรุงโรม อิตาลี ทั้งที่เป็นพระสงฆ์ นักบวชและฆราวาส จำนวน 16 คน และมีครูคำสอนจากโรงเรียนนักบุญเปโตร 17 คน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย 1 คน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ชลบุรี 1 คนและศิษย์เก่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 1 คน รวมทั้งหมด 35 คน เข้าฟังคำปราศรัยจากท่าน และในการต้อนรับมีตัวแทนครูคำสอนได้มอบมาลัยกรแด่พระคุณเจ้า และในตอนท้ายตัวแทนครูคำสอนได้มอบการ์ดแสดงความขอบคุณสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ที่สนับสนุนทุนการศึกษาด้านคำสอนและการแพร่ธรรมเพื่อครูคำสอนไทยและมอบกระเช้าผลไม้แด่ท่านด้วย

คำปราศรัยสำหรับครูคำสอน มีดังต่อไปนี้
          ในบรรดาฆราวาสที่กลายเป็นผู้ประกาศข่าวดี ครูคำสอนเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติ ท่านเป็นผู้รับใช้พระวาจาของพระเจ้า ไม่ใช่แต่ตัวท่านเท่านั้นแต่เป็นครอบครัวของท่านด้วย อาศัยพลังแห่งเจตนารมณ์แห่งอัครสาวก พวกเขาทำพันธกิจพิเศษและสำคัญที่สุดในการเผยแผ่ความเชื่อโดยอาศัยความพยายามของพวกเขา ครูคำสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นประจักษ์พยานตรงและเป็นผู้แพร่ธรรมที่ไม่อาจหาผู้อื่นมาแทนได้ในเขตมิสซังของเรา (Redemptoriis Missio n.73)
ครูคำสอนในเขตมิสซังกอปรด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ กระแสเรียกจากพระจิตพันธกิจของพระศาสนจักร การร่วมมือกับพระบัญชาของผู้นำพระศาสนจักรหรือบิช็อป และการเชื่อมโยงกับการเผยแผ่ความเชื่อหรือกิจกรรมธรรมทูต ดังนั้น ครูคำสอนจึงได้รับกระแสเรียกจากพระจิต และการเป็นครูคำสอนหมายถึงพระพรพิเศษซึ่งได้รับการยอมรับจากพระศาสนจักร (Guide for Catechists,2)

         พ่อเข้าใจความจริงว่า พวกท่านทุกคนดำเนินชีวิตและทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างและยากลำบากและท่านประสบกับปัญหามากมายในงานแพร่ธรรม ทว่าท่านก็ยังมุ่งมั่นต่อไป เพราะความรักปราศจากเงื่อนไขที่ท่านมีต่อพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่กู้มนุษยชาติ ช่างน่าชื่นใจที่ทราบถึงผลงานของพวกท่านที่ทำการเผยแผ่ความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามจุดมิสซังต่างๆ โดยร่วมมือกับบาทหลวงผู้อภิบาล ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวของท่าน

          ครูคำสอนจากประเทศไทย ที่ได้รับทุนไปศึกษาด้านคำสอน Pontificia Universita Urbaniana Istituti di Catechesis Missionaria, Collegio Missionario “MATER ECCLESIAE” ตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 -2005 จำนวน 41 คน และ Pontificia Urbaniana Universita ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002-ปัจจุบัน (ค.ศ.2019) ประมาณ 10 คน


เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์