ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมครูคำสอน "ศีลศักดิ์สิทธิ์ พลังชีวิตศิษย์ธรรมทูต"
อบรมครูคำสอน "ศีลศักดิ์สิทธิ์ พลังชีวิตศิษย์ธรรมทูต"

        วันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดการอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ "ศีลศักดิ์สิทธิ์ พลังชีวิตศิษย์ธรรมทูต" ณ โรงแรม ณ เวลา จ. ราชบุรี โดย มีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 82 ท่าน

การจัดการอบรมครูคำสอนในครั้งนี้ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ได้สรุปสาระสำคัญของการเตรียมรับศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลอภัยบาป และศีลมหาสนิท และให้ไตร่ตรองความรู้สึก จากประสบการณ์การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ของตนเอง มีการนำเสนอกิจกรรมตัวอย่างเพื่ออธิบายความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เน้นย้ำให้ผู้ที่รับศีลแล้วต้องแสดงออกซึ่งผลของการรับศีลในด้านสังคมและชุมชน(ประกาศข่าวดี)ด้วย ในฐานะเป็น "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"

ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูคำสอนจะได้สามารถได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปถ่ายทอดยังเด็ก ๆ ในการการเตรียมเพื่อรับศีลศักดิสิทธิ์ต่าง ๆ ได้อย่างเข้มข้นและมีความหมายมากขึ้น

หลังจบการอบรมแล้ว พระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ ได้พบกับครูคำสอน ได้มอบข้อคิด แนวทางและกำลังใจในการทำหน้าที่ครูคำสอน "ให้ลุกขึ้นจุดเทียนท่ามกลางความมืด ดีกว่าบ่นว่าหรือท้อใจ แสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถให้ความสว่างกับผู้คนอื่น ๆ ได้ อย่าโทษกันไปมา อย่าบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉัน ขอให้ช่วยกันประกาศข่าวดีเหมือนกับบรรดาธรรมทูต ที่ได้อุทิศชีวิตมาประกาศข่าวดีในสยามและทำให้ความเชื่อถูกถ่ายทอดมาถึงเรา...."

ปิดการอบรมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ พร้อมด้วย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร อดีตหัวหน้าศูนย์ฯ และคุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรีคนปัจจุบัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์