ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

โครงการอบรมคำสอนเด็กภาคฤดูร้อน
สังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2561/2018

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 - วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562/2019
โครงการอบรมคำสอนเด็กภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2561/2018 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 - วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562/2019
:::::  ใบสมัคร :::: รายละเอียด :::::

1. จุดประสงค์
1.1 เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนธรรมแก่เด็กและเยาวชนคาทอลิกที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอนในระหว่างปีได้เรียนคำสอนและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
1.2 เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนธรรมแก่เด็กและเยาวชนคาทอลิกที่เรียนในโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
1.3 เพื่อเตรียมจิตใจเด็กและเยาวชนก่อนการรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง
1.4 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ต้องการจะเป็นคริสตชน มาเรียนรู้คำสอนและรับศีลล้างบาป

2. สถานที่พักอบรม
วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง และค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

3. ระยะเวลา
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 - วันเสาร์์ที่ 27 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์ (ลงทะเบียนเข้าค่ายฯ เวลา 10.00 น. ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ)

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
เด็กและเยาวชนคาทอลิกที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอนในระหว่างปี ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือผู้ที่ต้องการจะเป็นคริสตชน
4.1 อายุตั้งแต่ 8 - 15 ปีเท่านั้น ไม่รับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ เพราะจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันและไม่สามารถดูแลตนเองได้ (นับวันที่ 30 เมษายน ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2554 เป็นเกณฑ์)
4.2 ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลัง และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป (ศีลสง่า)
4.3 ผ่านความเห็นชอบและการรับรองจากคุณพ่อเจ้าอาวาส

5. สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
5.1 ใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์
5.2 เสื้อผ้าชุดสุภาพ (เสื้อมีแขน/กางเกงขายาว) กางเกงกีฬา ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับเวลา 3 สัปดาห์ เช่น ผ้าถุง ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวนเสื้อ สบู่ แปรงสีฟัน ผงซักฟอก และผ้าอนามัย เป็นต้น
* หากเป็นไปได้ช่วยจัดเตรียมเสื้อกันหนาว เผื่อสำหรับช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วย
5.3 เงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวตามความเหมาะสม และต้องฝากไว้กับคุณครูตั้งแต่วันที่มาลงทะเบียน

6. สิ่งที่ห้ามนำมา
       สิ่งของที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ เช่น เครื่องเล่นเกม เครื่องฟังเพลง โทรศัพท์มือถือ แท๊ปเล็ต กระเป๋าสตางค์ ของมีคม หนังสือ และของมีค่าต่าง ๆ หากนำมาแล้วสูญหายทางค่ายคำสอนฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การรับสมัคร
       ติดต่อขอใบสมัครจากคุณพ่อเจ้าอาวาสที่ตนสังกัดพร้อมลายเซ็นรับรอง และใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์ และส่งกลับมายังศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

8. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
       ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสังฆมณฑลซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ และเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดค่ายคำสอน จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของในการอบรมคริสตศาสนธรรมแก่เด็ก ๆ ประมาณ 200 คน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ (เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเด็ก 1 คน ประมาณ 2,500 บาท) และเชิญร่วมภาวนาเพื่อบุคลากรและเด็ก ๆ ตลอดการจัดค่ายฯ ในครั้งนี้ด้วย

9. การรับศีลศักดิ์สิทธิ์
9.1 พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ เวลา 10.00 น. ในวันเสาร์์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
9.2 สำหรับเด็กที่ผ่านการพิจารณาให้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ทางค่ายคำสอนฯ จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ผ่านทางคุณพ่อเจ้าอาวาสหรือโทรศัพท์ไปแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยตรง ในช่วงประมาณต้นสัปดาห์ที่สาม และสำหรับเด็กที่มาเรียนเพื่อจะรับศีลล้างบาปและศีลกำลัง ขอให้ผู้ปกครองได้ติดต่อเตรียมพ่อแม่ทูนหัวไว้ด้วย

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่มาเยี่ยมเด็กระหว่างการอบรม เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกอยากกลับบ้านและไม่มีสมาธิในการอยู่ร่วมค่ายคำสอน

               เด็ก ๆ ที่มาเรียนคำสอนอาจไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกคน ซึ่งต้องพิจารณาจากผลการเรียนคำสอน ความประพฤติ รวมทั้งดูว่าเมื่อจบค่ายคำสอนไปแล้ว จะมีผู้ปกครองที่ช่วยดูแลให้เขาปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องหรือไม่ แต่อย่างไร เด็ก ๆ ที่มาร่วมค่ายคำสอนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนชีวิต เพื่อเติบโตเป็นคริสตชนที่ดีต่อไปอย่างแน่นอน

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี โทร 032-314733 / คุณครูศิริลักษณ์ 081-8579487 / คุณครูสุพรรณิการ์ 084-7195959

เนื้อหาและบทเรียน