ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมครูคำสอน "กิจการอัครสาวก...กิจการของเรา"
อบรมครูคำสอน "กิจการอัครสาวก...กิจการของเรา"

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2015 ศูนย์คริสตสาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีจัดการอบรมครูคำสอนประจำปีการศึกษา 2558/2015 หัวข้อ "กิจการอัครสาวก กิจการของเรา" ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ เป็นวิทยากร  มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 72 คน


เริ่มวันแรกด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมโดยคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร หัวหน้าศูนย์คริสตสาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเป็น 9 กลุ่ม โดยมีชื่อกลุ่มเป็นผลของพระจิต 9 ประการ

คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ได้นำเสนอภาพรวมของหนังสือกิจการอัครสาวก และเน้นสาระสำคัญที่จะสามารถนำไปใช้สอนบรรดาเด็ก ๆ ซึ่งจะใช้หนังสือกิจการอัครสาวกเป็นหัวข้อในการเรียนเรียนคำสอนปีการศึกษานี้

บรรยากาศเป็นไปอย่าสนุกสนาน คุณครูได้มีประสบการณ์จากการทำกิจกรรม  ศิลปะ การสร้างสื่อต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดให้กับเด็ก ๆ ทำให้การสอนคำสอนมีความสนุกสนานและได้เรียนรู้จากกิจกรรมเช่นเดียวกัน

ก่อนปิดการอบรม พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ได้มาพบปะกับบรรดาครูคำสอน ได้มอบข้อคิดและแนวทางการทำทำงาน และให้กำลังใจกับบรรดาครูคำสอนให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถถึงแม้จะมีอุปสรรคต่าง ๆ ขอให้เชื่อมั่นว่า "พระเจ้ารักเรา และเลือกเราให้มาทำหน้าที่นี้"

เนื้อหาและบทเรียน