ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง  "จิตตารมย์แห่งการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์"
อบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

เรื่อง  "จิตตารมย์แห่งการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์"

           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2015 ศูนย์คริสตสาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีจัดการอบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2558/2015 หัวข้อ "จิตตารมย์แห่งการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์" ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โดยมีบาทหลวง ดร.ไพยง มนิราช เป็นวิทยากร มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 194 คน

เริ่มต้นการอบรมด้วยการภาวนาเปิดการอบรมโดยคุณพ่อไพยง มนิราช ซึ่งได้เชิญคุณครูภาวนาและรำพึงบทภาวนาข้าแต่พระบิดา เพื่อวอนขอการอภัยบาป เพื่อเราจะได้รู้จักอภัยให้ผู้อื่น เราวอนขอความช่วยเหลือมิให้เราแพ้การผจญจากความชั่วร้ายต่าง ๆ และได้เชิญชวนคุณครูมารับสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า เพื่อใช้ในการอบรมในวันนี้ด้วย

ในช่วงที่ 1 คุณพ่อไพยง ได้นำเสนอ วิดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของสังฆมณฑลราชบุรี ค.ศ. 2015 และการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย โอกาสครบรอบ 350 ปี การสมัชชาของกรุงศรีอยุธยา และโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการได้รับสถาปนาพระฐานานุกรมของพระศาสนจักรไทยให้เป็นสังฆมณฑล คือ มีพระสังฆราชท้องถิ่นของตนเองเป็นผู้สืบตำแหน่งจากบรรดาอัครสาวก เพื่อเป็นธารพระพรสำหรับชีวิตคริสตชนทุกคน พระศาสนจักรได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง ที่เรียกว่า ยูบีลี ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งการเฉลิมฉลองความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคริสตชน

ในช่วงที่ 2 คุณพ่อได้ให้ภาพรวมของการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ ตามประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลจากหนังสือเลวีนิติ ซึ่งระบุว่าทุกๆ ห้าสิบปีเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง โดยให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติดังนี้ คือ
ประกาศวันชดเชยบาปโดยเป่าเขาสัตว์ทั่วแผ่นดินของท่าน ประกาศว่าปีที่ห้าสิบนั้นเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ และ ประกาศการปลดปล่อยสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน แต่ละคนจะได้รับที่ดินของตระกูลคืนมาแต่ละคนจะกลับไปยังครอบครัวของตน ท่านจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบกัน แต่จงยำเกรงพระเจ้าของท่าน เพราะเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน”

คุณพ่อได้เน้นย้ำว่า ปีศักดิ์สิทธิ์จะมีความหมายจริงๆ ก็ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่การเฉลิมฉลองภายนอกหรือทางวัตถุ แต่เป็นการฉลองจากภายในจริงๆ  โดยเริ่มต้น ที่การกลับใจ ซึ่งโดยสรุปแล้ว จิตตารมญ์ของปีศักดิ์สิทธิ์ก็คือ การชดเชยใช้โทษบาปของตน และการดำเนินชีวิตอย่างยุติธรรม เปี่ยมด้วยความรักและสันติสุข ด้วยความยำเกรงพระเจ้าจริงๆ นี่คือความหมายของ ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ และก่อนจบการบรรยายในช่วงนี้ คุณพ่อได้นำเสนอข้อปฏิบัติสำหรับคริสตัง ซึ่งเป็นผลจากการทำสมัชชาที่อยุธยา ในปี ค.ศ. 1664 จากหนังสือประวัติการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสยาม และลาว

ในช่วงสุดท้าย คุณพ่อไพยงได้บรรยายเกี่ยวกับ  ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ดำเนินชีวิตในปีศักดิ์ด้วยการมีความเมตตาต่อกัน ก่อนปิดการอบรม ได้มีการทำกิจกรรมจากสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้าที่คุณครูได้รับในการภาวนาเปิด โดยให้คุณครูได้เขียนบันทึกจาก การมองย้อนกลับไปในชีวิตของตน มองชีวิตในปัจจุบัน และเขียนถึงความคาดหวังในอนาคตของตน หลังจากที่ได้รับการอบรมเรื่อง "จิตตารมย์แห่งการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ และได้เชิญคุณครูบางท่านออกมาแบ่งปันสิ่งที่เขียนให้กับเพื่อนครูได้ฟัง

สุดท้าย ตัวแทนคณะครูกล่าวขอบคุณวิทยากร ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาสำหรับความเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดอบรม ภาวนาปิดการอบรมและถ่ายภาพรวมร่วมกัน

สุดท้ายนี้ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครูคาทอลิกที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างดีข่าวโดย กฤติยา  อุตสาหะ

เนื้อหาและบทเรียน