ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะศาสนศาสตร์
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

ปีการศึกษา 2558

สภาพ ระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรครูฆราวาสและนักบวช เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาในด้านศาสนาและเทววิทยามากยิ่งขึ้น
ดังนั้น  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมประเทศไทยและวิทยาลัยแสงธรรม จึงร่วมมือกันดำเนินการเปิดหลักสูตรคริสตศาสนศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการเปิดหลักสูตรนี้ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543  โดยเป็นหลักสูตร 4 ปี ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (Bachelor of Arts :Christian Studies)


ซึ่ง ขณะนี้มีบัณฑิตครูคำสอนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 11 รุ่น จำนวน 163 คน และได้ปฏิบัติหน้าที่ครูคำสอนในหน่วยงานคาทอลิก วัด และโรงเรียนต่าง ๆ

ในปีการศึกษา 2558 จะเปิดรับสมัครนักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2558

ติดต่อได้ที่ : วิทยาลัยแสงธรรม  20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com  http:// www.saengtham.ac.th

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
| จดหมายประชาสัมพันธ์ |ใบสมัครเรียนที่แสงธรรม | แผ่นพับประชาสัมพันธ์ | ใบสัมภาษณ์ l หนังสือรับรอง

 

 

เนื้อหาและบทเรียน