ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ปี 2015
ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ปี 2015/2558

1.  จุดประสงค์
1.1  เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนา แก่เด็กคาทอลิกที่อยู่ห่างไกลวัด
1.2  เพื่อเด็กคาทอลิกที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิกซึ่งไม่มีโอกาสเรียนคำสอนระหว่างปี
1.3  เพื่อเตรียมจิตใจเด็กคาทอลิกในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์
1.4  เพื่อเปิดโอกาสเด็กที่สนใจเรียนรู้คำสอนคริสตศาสนาทั้งเด็กคาทอลิกและเด็กต่างศาสนา
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าค่ายฯ ::: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


ภาพบรรยากาศภายในค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2007

 

 

2.  สถานที่พักอบรม  
     บ้านเณรเล็กราชบุรี

3.  ระยะเวลา 
    เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่  5 เมษายน ถึงวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558  รวมเวลา 3 สัปดาห์     
    (เปิดรับเด็กเข้าที่อบรมเวลา 13.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 )

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
1.  อายุตั้งแต่ 8 - 15 ปี(ยกเว้นกรณีอายุเกินกว่านี้แต่ยังมิได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์)
2.  ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรกหรือศีลกำลัง
3.  รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่มีความประสงค์จะรับการอบรมเพิ่มเติม

5. เอกสาร  และสิ่งของที่ต้องนำติดตัวไปด้วย
 1. ใบรับรองศีลล้างบาป
 2. เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น  สำหรับเวลา   3  สัปดาห์   (เตรียมชุดนักเรียน 1 ชุด , ผ้าถุง , ผ้าขาวม้า , ผ้าขนหนู  , ถุงเท้า , รองเท้านักเรียน , กางเกงขายาวสำหรับเข้ามิสซาทุกวัน ,ยาประจำตัว)
 3.  เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามสมควร  (ฝากไว้กับครู)
 4. ห้ามนำของมีค่าติดตัวไป ( โทรศัพท์มือถือ  เครื่องเล่นเกม เครื่องฟังเพลง  เครื่องประดับมีค่า ฯลฯ)

 6.  การรับสมัคร
กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อยและ ต้องได้รับการรับรองจาก พระสงฆ์เจ้าวัดและส่งรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมกลับมายังศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี ภายในวันที่  30  มีนาคม  2558

 7.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม
  ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี    ได้รับเงินช่วยเหลือจากสังฆมณฑล   แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในค่ายแต่ละปีมีจำนวนสูงมาก    จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อเจ้าวัด  อธิการ ผู้จัดการโรงเรียน    ช่วยบอกบุญไปยังสัตบุรุษ  และผู้ปกครอง   บริจาคเงินเพื่อช่วยในการอบรมเด็ก ประมาณ 300 คน   เป็นเวลา 3 สัปดาห์
  (เฉลี่ยค่าใช้จ่าย เด็ก 1 คนเป็นเงิน 2,500 บาท)

เกณฑ์การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน
  
1.  ผ่านการอบรมครบ 3 สัปดาห์
2.  เด็กที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้  คือ
ศีลล้างบาป    ต้องผ่านการรับรองจากพระสงฆ์เจ้าวัดและผู้ปกครอง
ศีลมหาสนิท   อายุ     8  ปีขึ้นไป
ศีลกำลัง      อายุ    11  ปีขึ้นไป
รื้อฟื้นคำสอนคริสตชน (ศีลมหาสนิทอย่างสง่า)  13  ปีขึ้นไป
3.  ความประพฤติเรียบร้อย มีความศรัทธา สวดภาวนาได้
4.  ได้รับอนุญาตจากคุณพ่อเจ้าวัด และผู้ปกครอง 
5.  มีความตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ในค่าย

การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของเด็ก  
           การพิจารณาตามเกณฑ์เป็นส่วนหนึ่ง   ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเหมาะสมของเด็ก  รวมถึงความคิดเห็นของคุณพ่อเจ้าวัดและผู้ปกครองด้วย  หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามรายละเอียด หรือแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการรับศีลของเด็กให้แจ้งกับ
   1.  ผู้อำนวยการและจิตตาธิการค่าย
       คุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร
   2.  ประธานค่าย
       บราเดอร์วธัญญู  หนูสมแก้ว
   3.  รองผู้อำนวยการค่าย
       ครูราตรี  ช้อยเครือ

หมายเหตุ.. 
1. กำหนดรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 09.30  น.
2. สำหรับเด็กที่ได้รับศีลล้างบาป  และ  ศีลกำลังขอให้ผู้ปกครองเตรียมพ่อแม่ทูนหัวด้วย
3. จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านได้รับศีลหรือไม่ โดยผ่านทางคุณพ่อเจ้าวัด
4. เด็กที่มาเรียนคำสอน อาจไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ต้องดูผลการเรียน   ความประพฤติ   และความพร้อมของบุตรหลานของท่านด้วยขอท่านผู้ปกครอง รอรับผลผ่านทางคุณพ่อเจ้าวัด
5. หากไม่จำเป็นขอความกรุณาจากท่านผู้ปกครอง  อย่ามาเยี่ยมบุตรหลานของท่านในระหว่างการอบรม เพราะจะทำให้บุตรหลานเปลี่ยนใจ   ขอตามท่านกลับบ้าน
6. หากเด็กมีประวัติการแพ้ยา  หรือมีโรคประจำตัวกรุณา   แจ้งฝ่ายทะเบียนทราบในวันมาสมัครเรียนคำสอนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์