ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

St.Mary Of Angel Chruchการสอนคำสอนครอบครัว
          ไปดูงานที่ประเทศสิงค์โปร์ จึงมีออะไรมาเล่าสู่กันฟังหน่อย เรื่องแรกคือเรื่องการสอนคำสอนงานคำสอนของสิงค์โปร์แบ่งงานออกเป็นสองแผนก คือ คำสอนวัด กับคำสอนในโรงเรียน จากประสบการณ์ของคุณพ่อผู้รับผิดชอบ ท่านมีความเห็นว่าคำสอนเป็นเรื่องของชีวิตไม่ใช่วิชาการ....

      และเนื่องจากระบบโรงเรียนในประเทศสิงค์โปร์ถูกรัฐบาลเข้ามาควบคุม ดังนั้นเรื่องการสอนคำสอนจึงเป็นเรื่องลำบาก และเด็กคาทอลิกเองก็ไม่ได้เรียนในโรงเรียนทุกคน ดังนั้นแต่ละวัดจึงต้องจัดให้มีการเรียนคำสอนในวันเสาร์ (ดังจะเห็นว่าแต่ละวัดมีห้องเรียนคำสอนจำนวนมาก เช่นที่วัด The Mary of the Angels มีห้องสอนคำสอน 7 ห้อง แต่ละห้องบรรจุนักเรียนได้ประมาณ 40 คน) ผู้ปกครองจงต้องจัดส่งลูกหลานมาเข้าเรียนคำสอนในวันเสาร์ แต่จากประสบการณ์ของคุณพ่อเองท่านเห็นว่าการสอนคำสอนเฉพาะเด็กๆเท่านั้นยังไม่เกิดผลดีเท่าที่ควร ควรที่จะมาเรียนคำสอนกันทั้งครอบครัวจะเกิดผลมากกว่า เพราะคำสอน คือชีวิต คือการปฏิบัติ มิใช่ความรู้เท่านั้น ดังนั้นคุณพ่อได้ทดลองใช้การสอนในระบบใหม่ คือ ให้มาเรียนทั้งครอบครัว  พ่อ-แม่-ลูก โดยจัดเป็นหลักสูตรสั้นๆเช่นที่คุณพ่อได้ทดลองทำมาแล้วคือ การสอนเรื่องศีลมหาสนิท โดยการประชาสัมพันธ์ในวัดแล้วให้สมาชิกลงทะเบียน

           สำหรับการสอนนั้นเริ่มโดย - การร้องเพลงที่เกี่ยวข้อง - การแบ่งกลุ่มกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การรับศีลมหาสนิท (โดยแยกเด็กๆไปรวมกลุ่มกับเฉพาะเด็กๆมีครูคำสอนนำไปเล่นเกม อ่านพระคัมภีร์) - การฟังคำสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับศีลมหาสนิทจากวิทยากร - การสวดภาวนา -การเฝ้าศีลมหาสนิท - การรำพึงพระคัมภีร์ – การหาข้อปฏิบัติ ....เมื่อเสร็จการเรียนคำสอนแบบนี้แล้วทำการประเมินผลปรากฏว่าสัตบุรุษชอบมากและเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตครอบครัวของพวกเขา สามารถนำคำสอนเรื่องศีลมหาสนิทไปในชีวิตได้ ทุกคนในครอบครัวทั้งพ่อ-แม่-ลูกต่างรู้ในเรื่องเดียวกัน มีจิตสำนึกในเรื่องเดียวกัน มีหลักปฏิบัติในเรื่องเดียวกัน จากนั้นก็จัดการเรียนคำสอนในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

เนื้อหาและบทเรียน