ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ถาม : หน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวงในงานคำสอนมีอย่างไรบ้างครับ
ตอบ : จากคู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอนฯข้อ 224 พูดถึงหน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวงไว้โดยสรุปดังนี้
1. หลักการและเหตุผล : หน้าที่เฉพาะของคณะคุณพ่อบาทหลวงในงานด้านการสอนคำสอนเกิดขึ้นจากศีลบวชที่พวกเขาได้รับ “โดยอาศัยศีลบวชนั้นเอง บรรดาคุณพ่อบาทหลวงผู้ได้รับการเจิมจากพระจิตเจ้า ก็ได้รับเครื่องหมายหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ และด้วยเหตุนี้พวกท่านจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระคริสตเจ้าผู้เป็นสงฆ์ ทำให้สามารถดำเนินการในพระนามของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะได้”....ในเรื่องการสอนคำสอน ศีลบวชแต่งตั้งบรรดาคุณพ่อบาทหลวงให้เป็นเสมือน “ผู้ให้การอบรมเรื่องความเชื่อ”
2. หน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวง
(1) ให้การดูแลสัตบุรุษให้ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสม และช่วยให้บรรลุถึงภาวการณ์เป็นคริสตชนที่สมบูรณ์
(2) ให้การสนับสนุนกระแสเรียกและงานของบรรดาครูคำสอน โดย
ก. ยอมรับและยกย่องให้เกียรติบรรดาครูคำสอนและพันธกิจของพวกเขา 
ข. เอาใจใส่เรื่องการวางพื้นฐานงานคำสอนและการวางแผนงานคำสอนโดยการเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ค. เอาใจใส่เรื่องการฝึกอบรมให้แก่ครูคำสอน
ง. ให้กิจกรรมงานคำสอนเข้าไปบูรณาการกับชีวิตของชุมชน(ให้มีการสอนคำสอนในทุกๆกิจกรรมของชุมชน)
จ. ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างงานคำสอนกับงานอภิบาลอื่นในแผนงานของสังฆมณฑล ให้ครูคำสอนเป็นผู้ร่วมงานที่เข้มแข็งในโครงการต่างๆของวัด

จากประสบการณ์ของพระศาสนจักร สามารถยืนยันได้ว่าคุณภาพของการสอนคำสอนในชุมชนหนึ่งนั้น ขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมและกิจกรรมของพระสงฆ์อย่างมากจริงๆ
 

เนื้อหาและบทเรียน