ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การพบพระเจ้า
         การสอนคำสอนหรือการสอนวิชาอะไรก็แล้วแต่ ในอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ให้แนวทางในการสอนว่า ทุกวิชาจะต้องนำผู้เรียนให้ได้พบกับพระเจ้า มีตัวอย่างมากมายที่ทำให้เราสามารถพบพระเจ้าได้ แต่เราจะพบพระเจ้าจากที่ไหน นอกจากประสบการณ์ของแต่ละคนแล้ว คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกสอนไว้ว่าดังนี้

          • โลกและมนุษย์ยืนยันในตัวเองว่าไม่ได้เป็นปฐมเหตุและจุดหมายปลายทางด้วยตัวของตนเอง แต่มีส่วนร่วมในองค์พระผู้ดำรงอยู่(พระเจ้า) ซึ่งในพระองค์เองนั้นไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบ ดังนั้นมนุษย์สามารถเข้ามารู้จักถึงความจริงซึ่งเป็นต้นกำเนิดและจุดหมายปลายของทุกสิ่ง ความจริงนี้ที่ทุกคนเรียกว่าพระเจ้า(นักบุญโทมัส อไคนัส) (CCC 34)

 

          • ด้วยความสามารถของมนุษย์เอง มนุษย์สามารถที่รู้จักพระเจ้า แต่เพื่อให้มนุษย์สามารถเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์ได้ พระเจ้าจึงมีพระประสงค์ที่จะเผยแสดงพระองค์ให้แก่มนุษย์ และประทานพระหรรษทานให้มนุษย์สามารถตอบรับการเผยแสดงนั้นในความเชื่อ อย่างไรก็ตาม ข้อพิสูจน์ทั้งหลายว่าพระเจ้ามีอยู่นั้น อาจจะเป็นการเตรียมใจให้เกิดความเชื่อ และช่วยให้มองเห็นว่าความเชื่อนั้นไม่ขัดกับเหตุผลของมนุษย์ (CCC 35)

 

          • พระเจ้าผู้ทรงสร้างและรักษาสรรพสิ่งไว้โดยอาศัยพระวาจา ได้ทรงมอบประจักษ์พยานถึงพระองค์มากมายและไม่หยุดหย่อยไว้ในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา (CCC 54)

 

           • ธรรมประเพณีและพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบกันเป็นคลังศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวแห่งพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็นคลังศักดิ์สิทธิ์นี้ประดุจกระจกเงา และพระศาสนจักรผู้สัญจรได้เพ่งพิศองค์พระเจ้า ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความมั่งคั่งทั้งมวลของพระศาสนจักร (CCC 97)

 

           • พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์ ทั้งยังได้ทรงกลับคืนชีพ ประทับอยู่เบื้องขวาพระเจ้า ทรงอ้อนวอนทนเราอีกด้วย พระองค์ประทับอยู่ในพระศาสนจักรหลายวิธีด้วยกัน กล่าวคือ ในพระวาจา ในการสวดอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักร “ที่ใดมีสองหรือสามคนประชุมกันในนามของเรา” (มธ 18:20) ในผู้ยากไร้ ในผู้ป่วย ในผู้ถูกจองจำ (เทียบ มธ. 25:31-46) ในศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้ง ในบูชามิสซาฯ และในศาสนบริกร แต่ “โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงประทับอยู่ภายใต้รูปปรากฏของศีลมหาสนิท” (CCC 1373)

 

            เมื่อเราถามผู้เรียนว่าเราจะพบพระเจ้าได้ที่ไหน หรือเราจะสัมผัสพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวันของเราได้ที่ไหน เราจะต้องย้อนไปคิดถึงเรื่องการเผยแสดงของพระเจ้า เราต้องเชื่อมโยงให้ผู้เรียนของเราได้คิดถึงคำสอนของเราที่ไม่เป็นเพียงแค่คำสอนธรรมดา แต่เป็นคำสอนที่มีชีวิต การเผยแสดงของพระเจ้าและความจริงเรื่องพระเจ้านั้นจะช่วยให้เราได้เป็นอิสระ (เทียบ ยอห์น 8:32) และให้ชีวิตใหม่แก่เรา (เทียบ ยอห์น 10:10)

เขียนโดย William

เนื้อหาและบทเรียน