ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สิ่งที่ควรกระทำในการสอนคำสอนเด็ก ป.1-ป.3
By Kelly Renz
1.    แสดงความเคารพต่อพระคัมภีร์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม้กางเขน รูปพระต่างๆ พระนามของพระเจ้า ฯลฯ
2.    ให้ภาพต่างๆที่ช่วยทำให้เด็กสามารถเข้าใจถึงความหมายของความเชื่อ
3.    ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆในการสอน ทั้งหู ตา จมูก สัมผัส ฯลฯ
4.    ให้เด็กๆได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมถึงครูก็ต้องเคลื่อนไหวเช่นกัน
5.    ใช้การตั้งคำถามในการสอนมากๆ ช่วยฝึกให้เด็กๆรู้จัดใช้ความคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ


6.    พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกบ่อยๆ ดีใจ ประทับใจ แปลกใจ ฯลฯ เพื่อช่วยให้เด็กได้ประยุกต์เข้ากับประสบการณ์ของตนเอง และเป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการของเด็ก
7.    ให้ความสำคัญกับเด็กๆแต่ละคน ใกล้ชิดกับทุกๆท่าน เป็นต้นเด็กที่ขี้อาย
8.    จงเป็นคนที่มีความสุข ความยินดี กระตือรือร้นในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ เรื่องนี้สามารถติดต่อไปยังเด็กๆของท่านได้
9.    ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่ดีของเด็กๆ อย่าละเลยหรือไม่กล้าชมเชยเด็ก
10.    อย่าคิดไปเองว่าเด็กรู้จักสวดภาวนา หรือสวดเป็นแล้ว แต่จะต้องตรวจสอบและช่วยพวกเขาให้รู้จักการภาวนาในรูปแบบต่างๆ
ป.ล. ท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมไหม

เนื้อหาและบทเรียน