ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คำภาวนาเพื่อคุณครูของเราคำภาวนาเพื่อคุณครูของเรา
       ให้เราภาวนาเพื่อคุณครูของเรา ขอให้คุณครูทุกท่านปลอดภัยและได้รับความคุ้มครอง ให้ทุกท่านได้รับปรีชาญาณจากพระเจ้าและการทรงนำจากพระองค์ในการทำการตัดสินใจต่างๆ ให้ท่านรักและเห็นอกเห็นใจนักเรียนทุกคน ให้ท่านมีความยุติธรรม ให้ท่านได้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ ให้ท่านได้กระทำหน้าที่ด้วยพลังแห่งความรัก และคุ้มครองนักเรียนทุกคนให้ปลอดภัย


ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทาน...

“ความกล้าหาญ”
ให้คุณครูของข้าพเจ้า - เพื่อจะได้สอนศิษย์ให้เข้าถึงคุณค่าแห่งหลักธรรม เช่นเดียวกับการให้ความรู้ถึงความจริงต่างๆจากหนังสือเรียน

“ปรีชาญาณ”
เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขความประพฤติผิดของศิษย์โดยปราศจากอารมณ์โกรธเคือง

“ความพากเพียร”
เพื่อจะได้รักษาการสอน..และสอน.. จนทำให้ศิษย์ได้เรียนรู้บทเรียนอย่างดี

“ความรัก”
เพื่อจะได้ไม่จดจำความผิดของศิษย์และอารมณ์เสียต่อศิษย์อย่างง่ายๆ

“ความคิดสร้างสรรค์”
เพื่อหนุนใจศิษย์แต่ละคนให้รู้จักฝันให้ไกลและไปให้ถึง

“ความสุภาพอ่อนโยน”
เพื่อจะได้ตระหนักว่าเด็กๆเป็นเสมือนดินที่สามารถปั้นได้ง่าย


“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาจะไม่พรากไปจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6)

เนื้อหาและบทเรียน