ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ไม่เลือกพระ...ผีมาแน่!!
ทำไมคาทอลิกต้องไปเลือกตั้ง

             คำสอนเรื่องการที่คาทอลิกต้องไปเลือกตั้งนั้นอยู่ในพระบัญญัติประการที่ 4 “จงนับถือบิดามารดา” ซึ่งคำว่าบิดามารดานี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในแวดวงของครอบครัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “หน้าที่ของการเป็นพลเมืองของชาติ” อีกด้วย


              คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกสอนให้เราไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด หรืออยู่ในประเทศใด ก้ต้องรักประเทศนั้น และให้เป็นพลเมืองดีของชาตินั้น ต้องให้ความเคารพต่อต่อผู้มีอำนาจหรือผู้ปกครองบ้านเมือง โดยถือว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้แทนของพระเจ้า “เพราะความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า จงอ่อนน้อมเชื่อฟังมนุษย์ทุกคนที่มีอำนาจปกครอง” (1ปต. 2:13)   และเรียกร้องเรา “ให้ความร่วมมือสนับสนุนอำนาจบ้านเมือง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสังคมด้วยจิตตารมณ์แห่งความจริง ความยุติธรรม ความรักกันฉันพี่น้องและเสรีภาพ”(คำสอนฯข้อ 2239) โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อชาติบ้านเมือง

              พระศาสนจักรคาทอลิกเรียกร้องความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมือง โดยเน้นว่าการปฏิบัติใน 3 เรื่องสำคัญ คือ การเสียภาษี การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และการป้องกันประเทศ กระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติทางเชิงคุณธรรมด้วย(ต้องทำด้วยใจ) (คำสอนฯข้อ 2240)

เนื้อหาและบทเรียน