ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทภาวนาของครู
ข้าพเจ้าจะสอนศิษย์ของฉันให้รู้จักการดำเนินชีวิตในโลกนี้
ให้รู้จักเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความวุ่นวายในชีวิต
พัฒนาตนเองให้สมกับคุณค่าของพวกเขา
ข้าพเจ้าจะไม่เพียงแค่สอนตามตำราหรือสอนไปอย่างนั้นเอง
แต่จะเลือกหนทางที่เหมาะสมที่พวกเขาควรจะไป
เพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงความจริงแท้นิรันดร์ แยกแยะถูกจากผิด 
และซึมซาบความงดงามทุกอย่างของดอกไม้และเสียงเพลง
เพราะถ้าข้าพเจ้าได้ช่วยให้โลกเติบโตในปรีชาญาณและพระพรแล้ว
นั้นแหละข้าพเจ้าจะรู้สึกว่าข้าพเจ้าได้ชัยชนะและได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้ว
และดังนี้ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวอนขอการทรงนำจากพระองค์
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของข้าพเจ้า
ด้วยคุณลักษณะที่ดี  ด้วยความมั่นใจและเพื่อความสุขในหัวใจ

เนื้อหาและบทเรียน