ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่  15 อย่าทำอุลามก

จุดมุ่งหมาย     เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสคุณค่าชีวิตอีกมิติหนึ่ง  คือ  ความบริสุทธิ์กาย  บริสุทธิ์ใจ  เกิดความรัก  หวงแหน  และรักษาไว้จนสุดกำลัง

ขั้นที่ 1  กิจกรรม

ครูพานักเรียนไปชมสถานที่ที่สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เช่น  วัด  ห้องรับแขก  ฯลฯ

ให้ผู้เรียนสังเกตดูว่ามีความสะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  อย่างไรบ้าง

รู้สึกอย่างไรต่อสถานที่ที่สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เช่นนี้  ?

ครูพานักเรียนไปชมสถานที่ที่ไม่สู่สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เช่น  ที่ทิ้งขยะ  ห้องน้ำ  ฯลฯ

ให้ผู้เรียนสังเกตดูว่าไม่สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  อย่างไรบ้าง

รู้สึกอย่างไรต่อสถานที่ที่ไม่สะอาด  ไม่เรียบร้อย  ไม่สวยงามเช่นนี้  ?

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์

ครูถามผู้เรียน

 • ทำไมจึงรู้สึกชอบสถานที่ที่สะอาด เรียบร้อย  สวยงาม  ?
 • ความสะอาด เรียบร้อย  สวยงาม  มีผลอย่างไรต่อชีวิตเรา  ?
 • ทำไมจึงรู้สึกไม่ชอบสถานที่ที่ไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย  ไม่สวยงาม  ?
 • ความสกปรก รกรุงรัง  น่าเกลียด  มีผลอย่างไรต่อชีวิตเรา  ?

สรุป     ธรรมชาติของคนเราชอบสวยชอบงาม  ชอบสะอาดเรียบร้อย  ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี  และจิตใจเบิกบาน

ขั้นที่ 3  คำสอน

        “สะอาดกายเจริญวัย  สะอาดใจเจริญสุข”  คือคำขวัญที่เราได้ยินบ่อยๆ  และเป็นความจริงตามนั้น  ร่างกายที่สะอาดหมดจดพร้อมทั้งสิ่งแวดล้อม  เช่น  เสื้อผ้า  อาหาร  ที่อยู่อาศัยก็สะอาดหมดจดด้วย  ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่ปราศจากพิษภัย  จึงเจริญเติบโตแข็งแรง  จิตใจก็เช่นเดียวกัน  ถ้าสะอาดหมดจดด้วยแล้ว  จิตใจก็อยู่ที่ปราศจากพิษภัย  จึงเจริญเติบโตแข็งแรง  มีความสุข

       จิตใจสำคัญกว่าร่างกาย  พระเยซูคริสต์ตรัสว่า  “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่ร่างกาย  แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าวิญญาณ  (จิตใจ)  ได้”  (มธ. 10,28)  เราจึงพึงรักษาจิตใจของเราไว้จนสุดกำลัง  ภัยประการแรกที่จะมาย่ำยีจิตใจ  หรือวิญญาณของเราก็คือ  บาปอุลามก  ดังที่พระบัญญัติประการที่  6  ได้สั่งไว้ว่า  “อย่าทำอุลามก”

      ทำอุลามกคือ  ทำความผิดทางเพศ  ได้แก่การใช้สมรรถภาพทางเพศนอกลู่นอกทางที่พระเป็นเจ้าทรงกำหนดไว้  พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นชายและหญิง  (เทียบ  ปฐก. 1,27)  เท่ากับพระองค์ทรงกำหนดให้เพศชายและเพศหญิงมาผูกพันกันโดยการสมรสเพื่อเป็นคู่ชีวิตของกันและกัน  และเพื่อสืบพงศ์พันธุ์มนุษย์ต่อไปบนโลกนี้  พระเยซูคริสต์ทรงเสริมให้สมบูรณ์โดยตรัสว่า  “เหตุฉะนั้นสิ่งที่พระเป็นเจ้าได้ผูกพันกันไว้อย่าให้มนุษย์มาทำให้พรากจากกันเลย”  (มธ. 19,6)  สมรรถภาพทางเพศจึงมีไว้เพื่อใช้ในการสมรสเท่านั้น  การใช้สมรรถภาพทางเพศนอกจากสมรสจึงผิดเพราะออกนอกลู่นอกทาง

       การทำอุลามก  หรือ  ใช้สมรรถภาพทางเพศนอกลู่นอกทาง  ได้แก่  ปล่อยตัวปล่อยใจในความใคร่  ปลงใจสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง  ล่วงประเวณี  คบชู้สู่สาว  แสดงลามก  โสเภณี  ข่มขืน  ฯลฯ

       ผู้บริสุทธิ์คือผู้ที่อยู่ในสังคมอย่างเชิดหน้าชูตา  มีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจ  ครอบครัว  ลูกหลานก็พลอยได้รับเกียรติ  บุคคลทุกวัยทุกอาชีพก็สามารถเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ตามฐานะของแต่ละคน  เช่น  สามีภรรยา  พระสงฆ์  นักบวช  เยาวชน  และผู้ถือโสดทั้งหลาย  ในเมื่อแต่ละคนรู้จักใช้หรือควบคุมสมรรถภาพทางเพศของตนเองไปตามครรลองชีวิตอย่างซื่อสัตย์  และเราจะทำเช่นนี้ได้ก็โดยอาศัยปัจจัยหลายอย่างคอยช่วย  เช่น  การเตือนสติให้รู้สำนึกถึงฐานะของตนเองอยู่เสมอ  การฝึกฝนบังคับตนเอง  การถือตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า  การเสริมสร้างฤทธิ์กุศล  และการสวดภาวนา  พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่า  “ปีศาจชนิดนี้จะขับมันออกไปได้ก็อาศัยการสวดภาวนา  (และพลีกรรม)  เท่านั้น”  (มก. 9,29)

      “บุญของผู้มีใจบริสุทธิ์  เหตุว่าเขาจะได้เห็นพระเป็นเจ้า”  (มธ. 5,8)  ใจบริสุทธิ์เปรียบเหมือนกระจกใสไม่มีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกใดมาเกาะจับให้เปรอะเปื้อน  จึงสามารถทะลุเห็นสิ่งอื่นๆได้ชัดเจน  คนที่มีใจบริสุทธิ์นั้นไปเห็นพระเป็นเจ้าได้ชัดเจน  ไม่มีราคีใดมาปิดบัง  เห็นพระเป็นเจ้าเหมือนอยู่ในสวรรค์นั่นเอง  นักบุญเปาโลกกล่าวว่า  “ท่านไม่รู้หรือว่ากายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตซึ่งสถิตอยู่ในท่าน  และท่านได้รับมาจากพระเป็นเจ้า  ตัวท่านหาใช่เป็นของท่านไม่”  (1 คร. 6,19)  เมื่อเรารับศีลล้างบาปพระตรีเอกภาพก็มาประทับในตัวเรา  ฉะนั้นเราจะทำให้ตัวเราสกปรกโสมมด้วยบาปอุลามกได้อย่างไร  ตรงกันข้ามเราต้องพยายามทำตัวเราให้สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เหมือนวัดที่เราได้เห็นมาแล้ว  หรือให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก  เพื่อให้เหมาะสมที่พระเป็นเจ้าจะเสด็จมาประทับ  รู้หรือไม่ว่าที่ประทับของพระเป็นเจ้าก็คือสวรรค์ 

ขั้นที่ 4  ปฏิบัติ

 • ข้อควรจำ
 1. อย่าทำอุลามก
 2. “สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข”
 3. ทุกคนต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ตามฐานะ สิ่งที่จะช่วยให้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือ  เตือนสติตนเอง  บังคับตัว  ถือพระบัญญัติ  ฝึกฤทธิ์กุศล  และสวดภาวนา
 4. สมรรถภาพทางเพศมีไว้เพื่อใช้ในการสมรส การใช้สมรรถภาพทางเพศนอกการสมรสจึงผิดเพราะออกนอกลู่นอกทาง  เราเรียกความผิดชนิดนี้ว่า  บาปอุลามก
 5. “บุญของผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ เหตุว่าเขาจะได้เห็นพระเป็นเจ้า”  (มธ. 5,8)
 • กิจกรรม เล่นเกม  “สะอาด”

ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  ครูนำเกมยืนกลางวง  ชี้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งแล้วถามคำถามอะไรก็ได้  ผู้ถูกชี้ตอบได้อย่างเดียวว่า  สะอาด”

ใครตอบอย่างอื่นถือว่าผิด  คัดออก  ได้จำนวนพอสมควรแล้วให้ทำอะไรบางอย่างเป็นการไถ่โทษ

 • การบ้าน รักษาความสะอาดกาย  เสื้อผ้า  ของใช้

รักษาความสะอาดใจ  หลีกหนีหนังสือไม่ดี  ภาพไม่ดี  เพื่อนไม่ดี  รับศีลแก้บาป  รับศีลมหาสนิท

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์