ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระนางมารีย์เป็นเพียงเครื่องมือของพระเจ้าเท่านั้นหรือ ?

🎉พระนางมารีย์เป็นเพียงเครื่องมือของพระเจ้าเท่านั้นหรือ ?
#YOUCAT 84 บอกเราว่า….

💟 พระนางมารีย์เป็นมากกว่าเครื่องมือที่ไม่โต้แย้งในพระหัตถ์ของพระเจ้า การรับสภาพมนุษย์ของพระเจ้าโดยทางพระนางนั้นได้รับการยินยอมอย่างดี (CCC 493-494, 508-511)

💟 เมื่อทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า พระนางจะให้กำเนิด“พระบุตรของพระเจ้า” พระนางมารีย์ตอบว่า “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก. 1 : 38)

💟 การไถ่กู้มนุษยชาติโดยพระเยซูคริสตเจ้าจึงเริ่มขึ้นด้วยการร้องขอจากพระเจ้า และด้วยความยินยอมอย่างอิสระจากมนุษย์ และเกิดการตั้งครรภ์ก่อนที่พระนางมารีย์จะแต่งงานกับท่านโยเซฟ โดยวิถีทางที่ผิดธรรมดานี้ พระนางมารีย์กลายเป็น “ประตูแห่งความรอดพ้น” สำหรับเรา

💟"พระนางมารีย์เป็นมารดาผู้อ่อนโยนที่สุดในบรรดามนุษยชาติ พระนางเป็นที่หลบภัยของคนบาป” St. Alphonsus LIGUORI (1696-1787)ผู้เพ่งญาณและนักปราชญ์ของพระศาสนจักร ผู้ตั้งคณะพระมหาไถ่)

เนื้อหาและบทเรียน