ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat 232 ฉันต้องทำอย่างไรในการไปสารภาพบาป ?

📍 ฉันต้องทำอย่างไรในการไปสารภาพบาป ?

#YOUCAT 232 บอกเราว่า….
💟 องค์ประกอบสำคัญของการสารภาพบาปทุกครั้ง คือการพิจารณามโนธรรม การเป็นทุกข์ถึงบาป ความตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไข การไปสารภาพบาป และการทำกิจใช้โทษบาป(CCC 1450-1460, 1490-1492, 1494)

💟 การพิจารณามโนธรรมควรกระทำอย่างลึกซึ้ง แต่มิอาจกระทำได้สมบูรณ์ทั้งหมดไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากบาปได้ หากปราศจากความสำนึกผิดที่แท้จริง ซึ่งมิใช่เพียงแค่พูดเท่านั้น สิ่งที่จำเป็นเท่ากันอีกประการคือ ความตั้งใจที่จะไม่กระทำบาปอีก คือมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่กระทำบาปนั้นอีกในอนาคต ดังนั้น ผู้กระทำบาปจึงจำเป็นต้องสารภาพบาปต่อพระสงฆ์

💟 องค์ประกอบสำคัญสุดท้ายคือการชดใช้ หรือทำกิจใช้โทษบาป ซึ่งพระสงฆ์ผู้ให้อภัยบาปกำหนดให้กระทำ เพื่อชดเชยความผิดที่ได้กระทำ

💜 การอภัยบาป (ABSOLUTION)(ภาษาลาติน absolvere ปลดออก การตัดสินให้พ้นโทษ)

💜 การอภัยบาปของพระสงฆ์ คือการให้อภัยบาปในศีลศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่ผู้นั้นสารภาพบาปของตน

💜 บทภาวนาการให้อภัยบาปคือพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเมตตากรุณาอาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระบุตรได้ทรงให้โลกคืนดีกับพระองค์ และทรงส่งพระจิตมาเพื่อให้อภัยบาปโดยทางศาสนบริการของพระศาสนจักร ขอให้ท่านได้รับการอภัยและมีสันติสุข ข้าพเจ้าขอให้อภัยบาปแก่ท่าน ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต

เนื้อหาและบทเรียน