ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระสังฆราชมีความสำคัญอย่างไรสำหรับคริสตชนคาทอลิก ?

📍 พระสังฆราชมีความสำคัญอย่างไรสำหรับคริสตชนคาทอลิก ?
YOUCAT 253 บอกเราว่า
💟 คริสตชนคาทอลิกมีความรู้สึกว่าเขาอยู่ภายใต้ภาระผูกพันต่อพระสังฆราชของเขาสำหรับพวกเขา พระสังฆราชถูกแต่งตั้งมาในฐานะผู้แทนของพระคริสตเจ้า ยิ่งกว่านั้น...พระสังฆราชปฏิบัติศาสนบริการอภิบาลร่วมกับพระสงฆ์ และสังฆานุกร ในฐานะผู้ช่วยของท่านที่ได้รับการบวช เป็นหลักและรากฐานที่มองเห็นได้ของพระศาสนจักรท้องถิ่น (สังฆมณฑล) (CCC 1560-1561)

💟 ท่านต้องปฏิบัติตามการนำของพระสังฆราช ดังที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงปฏิบัติตามพระบิดาและท่านต้องปฏิบัติตามคณะสงฆ์ประหนึ่งว่าท่านเป็นอัครสาวก...ในเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนจักรอย่าปล่อยให้ผู้ใดกระทำสิ่งใดโดยไม่คำนึงถึงพระสังฆราช (นักบุญอิกญาชีโอ แห่งอันทิโอก)

เนื้อหาและบทเรียน