ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat 252 การแต่งตั้งพระสังฆราช ดำเนินไปอย่างไร ?

📍การแต่งตั้งพระสังฆราช ดำเนินไปอย่างไร ?
#YOUCAT 252 บอกเราว่า
💟การแต่งตั้งพระสังฆราช คือการที่พระสงฆ์องค์หนึ่งได้รับมอบความสมบูรณ์ของศีลบวช

💟ท่านได้รับการบวชเป็นผู้สืบตำแหน่งบรรดาอัครสาวก และเข้าอยู่ในคณะพระสังฆราช ท่านร่วมรับผิดชอบพระศาสนจักรทั้งหมด พร้อมกับพระสังฆราชองค์อื่น ๆ และสมเด็จพระสันตะปาปา

💟พระศาสนจักรแต่งตั้งท่านเป็นพิเศษให้มีหน้าที่สอน ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ และปกครอง (CCC 1555-1559)

💟ศาสนบริการของพระสังฆราชเป็นหน้าที่การอภิบาลอย่างแท้จริงในพระศาสนจักร เพราะเป็นการย้อนสู่ประจักษ์พยานแรกเริ่มของพระเยซูเจ้า คือบรรดาอัครสาวกและสานต่อศาสนบริการด้านอภิบาลของบรรดาอัครสาวกซึ่งพระคริสตเจ้าทรงตั้งขึ้นพระสันตะปาปาทรงเป็นพระสังมราชด้วยเช่นกัน แต่เป็นลำดับที่หนึ่งในบรรดาพระสังฆราช และเป็นหัวหน้าคณะ

💟ท่านต้องปฏิบัติตามการนำของพระสังฆราช ดังที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงปฏิบัติตามพระบิดาและท่านต้องปฏิบัติตามคณะสงฆ์ประหนึ่งว่าท่านเป็นอัครสาวก...ในเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนจักรอย่าปล่อยให้ผู้ใดกระทำสิ่งใดโดยไม่คำนึงถึงพระสังฆราช (นักบุญอิกญาชีโอ แห่งอันทิโอก)

เนื้อหาและบทเรียน