ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ทำไมพระศาสนจักรจึงศักดิ์สิทธิ์ ?

📍 ทำไมพระศาสนจักรจึงศักดิ์สิทธิ์ ?

YOUCAT 132 บอกเราว่า...พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ มิใช่เพราะสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรต้องศักดิ์สิทธิ์ แต่เพราะพระเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์และทรงทำงานในพระศาสนจักร ศีลล้างบาปทำให้สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ (CCC 823-829)

💟 เมื่อใดที่เรายอมให้พระเจ้าสามพระบุคคลทรงสัมผัสเรา เราก็จะเติบโตในความรักกลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และครบครัน

💛 บรรดานักบุญคือนักรักมิใช่เพราะท่านสามารถรักได้อย่างดี แต่เพราะพระเจ้าทรงสัมผัสท่าน ท่านจึงส่งผ่านความรักที่ท่านได้รับจากพระเจ้าไปสู่ผู้อื่นตามแบบของตน ซึ่งบ่อยครั้งเป็นวีรกรรมที่ไม่เหมือนใคร เมื่อพระเจ้าทรงนำท่านกลับสู่บ้านสวรรค์ ท่านก็ทำให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วย เพราะท่าน “ใช้เวลาในสวรรค์ของท่าน” ช่วยเหลือเราที่กำลังอยู่บนหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์

📒ให้บอกชุมชนชาวอิสราเอลทั้งปวงว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์” (ลนต. 19 : 2)

💙ความศักดิ์สิทธิ์ (Holiness)เป็นสารัตถะสำคัญที่สุดของพระเจ้า ในภาษาลาตินคือคำว่า fanum แปลว่า...สิ่งที่เป็นของพระเจ้า บริสุทธิ์ แยกไว้ต่างหากจากสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันทางโลก พระเจ้าทรงเป็น “พระผู้สูงสุด”ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล(อสย. 30 : 15)

❤️ในพระองค์​ เราสามารถมองเห็นว่า“ความศักดิ์สิทธิ์” คืออะไร คือ การรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและเปี่ยมด้วยความเมตตา เป็นการช่วยเหลือและบำบัดรักษา ซึ่งสำเร็จสมบูรณ์บนไม้กางเขนและในการกลับคืนพระชนมชีพ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์