ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

วิธีการอ่านพระคัมภีร์ที่ถูกต้องคืออะไร ?

📍 วิธีการอ่านพระคัมภีร์ที่ถูกต้องคืออะไร ?
YOUCAT 16 บอกเราว่า... การอ่านพระคัมภีร์ที่ถูกต้องคือ การอ่านแบบสวดดภาวนา ซึ่งก็คือ.. การอ่านด้วยความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลให้พระคัมภีร์บังเกิดขึ้น

📒 พระคัมภีร์คือ พระวาจาของพระเจ้า และบรรจุสิ่งสำคัญที่พระเจ้าทรงต้องการสื่อสารถึงเรา (CCC109-119, 137)

📒พระคัมภีร์ เปรียบเหมือนจดหมายฉบับยาวที่พระเจ้าทรงเขียนถึงเราแต่ละคน ด้วยเหตุนี้เราจึงควรยอมรับพระคัมภีร์ด้วยความรักและเคารพอย่างยิ่ง เป็นเรื่องสำคัญก่อนอื่นใดที่จะอ่านจดหมายของพระเจ้านี้อย่างจริงจังหมายความว่า.... ไม่ใช่อ่านแบบเจาะรายละเอียดแต่ละเลยข้อความอื่นๆ โดยรวม จำเป็นที่เราจะต้องตีความสารที่อ่านทั้งหมดจากหัวใจสำคัญและธรรมล้ำลึกของพระคัมภีร์ ซึ่งก็คือ องค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ที่พระคัมภีร์ทั้งหมดกล่าวถึง รวมทั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมด้วย

🎈ดังนั้น เราจึงควรอ่านพระคัมภีร์ด้วยความเชื่ออันมีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นความเชื่อที่ก่อให้เกิดพระคัมภีร์ขึ้นมา

📒พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม(Old Testament) (ภาษาลาติน Testamentum ข้อสัญญา พินัยกรรม) คือ ภาคแรกของพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์และเป็นพระคัมภีร์ฉบับของชาวยิว

📒พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมของพระศาสนจักรคาทอลิกประกอบด้วยหนังสือ 46 เล่ม แบ่งเป็น ประวัติศาสตร์ ประกาศก ปรีชาญาณ และเพลงสดุดี

📒พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่(New Testament) คือ ภาคที่สองของพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย หนังสือที่เป็นของคริสตชนโดยเฉพาะ คือ พระวรสาร กิจการอัครสาวก จดหมายนักบุญเปาโล 14 ฉบับ จดหมายถึงบรรดาคริสตชน 7 ฉบับและวิวรณ์

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์