ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เราสามารถบอกได้อย่างไรว่าอะไรคือความเชื่อแท้ ?
เราสามารถบอกได้อย่างไรว่าอะไรคือความเชื่อแท้ ?

YOUCAT 12 บอกเราว่า เราพบความเชื่อแท้ได้ในพระคัมภีร์ และในธรรมประเพณีที่มีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร( CCC 76,80-82,85-87,97,100)

💟พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ พัฒนามาจากความเชื่อของพระศาสนจักร พระคัมภีร์และธรรมประเพณีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

💟การถ่ายทอดความเชื่อไม่ได้กระทำโดยผ่านเอกสารเป็นหลัก ในพระศาสนจักยุคแรก มีการกล่าวกันว่า พระคัมภีร์นั้น“ก่อนที่จะมีการเขียนบนกระดาษหนัง ได้มีการเขียนไว้ในหัวใจของพระศาสนจักรก่อนแล้ว”

💟บรรดาศิษย์และบรรดาอัครสาวกได้รับประสบการณ์ชีวิตใหม่ โดยการมีชีวิตเป็นมิตรกับพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรสมัยแรกเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาในมิตรภาพนี้ ซึ่งยังคงสืบเนื่องต่อมา ในลักษณะที่แตกต่างไปหลังการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า คริสตชนยุคแรกยึดถืออย่างมั่นคงใน “คำเทศน์สอนและมิตรภาพของบรรดาอัครสาวก การบิปัง และการอธิษฐานภาวนา” ( กจ 2: 42 )

💟พวกเขาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ก็เปิดกว้างต่อผู้อื่นด้วย และนี่คือความเชื่อของเราในปัจจุบัน คือคริสตชนเชื้อเชิญผู้อื่นให้มารู้จักมีมิตรภาพกับพระเจ้า ในพระศาสนจักรคาทอลิก ความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันนี้ดำรงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่สมัยบรรดาอัครสาวก

💟 “ข้าพเจ้าได้รับสิ่งใดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้มอบสิ่งนั้นให้ต่อให้ท่าน” (โครินธ์ 11: 23)

💟“ธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์ จึงมีความเกี่ยวข้องและมีความสำพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพราะทั้งสองสิ่งนี้มาจากพระเจ้า ซึ่งเป็นบ่อเกิดอันเดียวกัน รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และมุ่งไปยังจุดหมายเดียวกัน” ( การเผยความจริงของพระเจ้า 9 )

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์