ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

Youcat 201 การรับชื่อในศีลล้างบาป มีความหมายอย่างไร ?

📍การรับชื่อในศีลล้างบาป มีความหมายอย่างไร

YOUCAT 201 บอกเราว่า....
พระเจ้าตรัสแก่เรา โดยทางชื่อที่เราได้รับในศีลล้างบาปว่า “เราเรียกชื่อท่าน ท่านเป็นของเรา” (อสย.43:1) (CCC 2156-2159, 2165)

💟ในศีลล้างบาป บุคคลมิได้จางหายไปในพระเจ้าที่ปราศจากนาม แต่เป็นการยืนยันมั่นคงในความเป็นปัจเจกบุคคล

💟การรับชื่อในศีลล้างบาปมีความหมายว่าพระเจ้าทรงรู้จักฉันและทรงยอมรับฉันตลอดไปในความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฉันที่ไม่เหมือนใคร

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์