ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คำในบทวันทามารีย์ มีว่าอย่างไร ?

📍คำในบทวันทามารีย์ มีว่าอย่างไร ?


YOUCAT 480 บอกเราว่า…
วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด ๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

💟 บทวันทามารีย์ (Ave Maria) ในภาษาลาติน เป็นคำทักทาย มารีย์เป็นส่วนแรกของบทภาวนาที่มาจากพระคัมภีร์ (ลก. 1:28,42-43)

💟ส่วนแรกมาจากคำที่ทูตสวรรค์กาเบรียลกล่าวทักทาย พระนางมารีย์เมื่อไปแจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูเจ้า ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า“จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน” (ลก. 1:28)

💟ในส่วนที่สองมาจากคำทักทายของนางเอลีซาเบธที่มีต่อพระนางมารีย์เสด็จไปเยี่ยมนางในบ้านของเศคาริยาห์นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า“เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย (ลก. 1:42) ทำไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า(ลก. 1:43)

💟พร้อมด้วยคำวิงวอนส่วนหนึ่งที่พระศาสนจักรเป็นผู้เพิ่มเติม ซึ่งได้ใช้กันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 คำอ้อนวอนของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลมากมาย (ยก. 5:16)

🎈สายประคำคือบันไดเชือกที่ให้เราไต่สู่สวรรค์
บุญราศี คาร์โล อาคูติส

เนื้อหาและบทเรียน