ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 เราสามารถเรียนรู้อะไรจากวิธีการภาวนาของพระนางมารีย์ ?

📍 เราสามารถเรียนรู้อะไรจากวิธีการภาวนาของพระนางมารีย์ ?

YOUCAT 479 บอกเราว่า…การเรียนรู้วิธีภาวนาจากพระนางมารีย์หมายความว่า ร่วมในคำภาวนาของพระนาง "ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน"(ลก 1:38)

💟การภาวนาเป็นการอุทิศตนอย่างสิ้นเชิงในการตอบรับความรักของพระเจ้าหากเราตอบรับว่า ค่ะ/ครับ เหมือนพระนางพระเจ้าก็จะทรงมีโอกาสนำชีวิตของพระองค์ในชีวิตของเรา(CCC 2617-2618, 2622, 2674)

💟บทวันทามารีย์(AVE MARIA)(ภาษาลาติน การทักทาย มารีย์)เป็นส่วนแรกของบทภาวนาที่สำคัญที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดรองจากบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งมาจากพระคัมภีร์(ลก 1:28, 42)ส่วนที่สอง "บัดนี้และเมื่อจะตาย" เพิ่มขึ้นมาในศตวรรษที่ 16

💟คำตอบรับของพระนางมารีย์เป็นถ้อยคำที่มีความสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์Reinhold SCHNEIDER(1903-1958 นักเขียนชาวเยอรมัน)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์