ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระนางมารีย์ทรงช่วยเหลือเราได้จริงหรือ?
📍 พระนางมารีย์ทรงช่วยเหลือเราได้จริงหรือ?


YOUCAT 148 บอกเราว่า…พระนางมารีย์ทรงช่วยเหลือเราได้จริง ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นพระศาสนจักร ประสบการณ์สอนเราว่า พระนางมารีย์ทรงช่วยเหลือเรา คริสตชนจำนวนหลายล้านคนเป็นพยานในเรื่องนี้ได้ ( CCC 967-970)

เพราะพระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า พระนางจึงเป็นมารดาของเราด้วย มารดาที่ดีย่อมยืนหยัดช่วยเหลือบุตรของตน และแน่นอนว่าพระมารดาผู้นี้ได้กระทำเช่นนี้ขณะที่พระนางยังอยู่ในโลก

💗 พระนางได้ขอความกรุณาจากพระเยซูเจ้าเพื่อผู้อื่น เช่น…พระนางทรงปกป้องเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่หมู่บ้านคานาไม่ให้ต้องอับอาย

💗 พระนางทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์ในห้องชั้นบนในวันพระจิตเจ้าเสด็จมา และเพราะความรักที่พระนางมารีย์มีต่อเราไม่เคหมดสิ้น เราจึงมั่นใจได้ว่า พระนางจะเป็นผู้วอนขอเพื่อเรา ในสองช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชีวิตเราคือ“บัดนี้และเมื่อจะตาย”

💗 การพิศเพ่งไปยัง พระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ด้วยหัวใจของแม่พระ ผู้เป็นมารดาของพวกเราจะช่วยให้พวกเรารู้สึกว่า พวกเราเป็นครอบครัวกันฝ่ายจิต ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้น และจะช่วยให้พวกเราเอาชนะต่อยามวิกฤตนี้ (พระสันตะปาปา ฟรังซิส )

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์