ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เราสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากทูตสวรรค์ และขอท่านเสนอวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราได้หรือไม่ ?เราสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากทูตสวรรค์
และขอท่านเสนอวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราได้หรือไม่ ?

YOUCAT 55 บอกเราว่า… ได้

💟เราสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากทูตสวรรค์และขอท่านเสนอวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราได้ (CCC 334-336, 352)

💟ทุกคนมีทูตสวรรค์ผู้อารักขาที่พระเจ้าประทานให้เป็นสิ่งดีและสมควรที่เราจะสวดภาวนาขอทูตสวรรค์ ผู้อารักขา สำหรับตัวเราเองและสำหรับผู้อื่น

💟 ทูตสวรรค์ผู้อารักขา สามารถปรากฏมาให้เห็นได้ในบางครั้ง ในฐานะผู้ส่งสาร หรือผู้ชี้แนวทางให้แก่เรา

💟 “เพราะพระองค์ทรงบัญชาทูตสวรรค์ไว้แล้วให้พิทักษ์รักษาท่านไม่ว่าท่านจะไปทางไหนทูตสวรรค์จะโอบอุ้มท่านไว้มิให้เท้าของท่านสะดุดก้อนหิน”(สดด 91 : 11-12)

💟 “ข้างกายของผู้มีความเชื่อมีทูตสวรรค์อยู่เคียงข้างเป็นผู้พิทักษ์และอภิบาลเพื่อนำทางเขาไปสู่ชีวิตนิรันดร”นักบุญบาซิล องค์ใหญ่ (330-379 ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์