ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ทำไมเราจึงต้องยอมรับความทุกข์ทรมานในชีวิต “แบกกางเขนของเรา” และติดตามพระเยซูเจ้า ?ทำไมเราจึงต้องยอมรับความทุกข์ทรมานในชีวิต “แบกกางเขนของเรา” และติดตามพระเยซูเจ้า ?

YOUCAT 102 บอกเราว่า เมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กางเขนจะมีความหมายสำหรับเขา ถ้าพวกเขาร่วมความทุกข์ทรมานของเขากับความทุกข์ทรมานของพระคริสตเจ้า

“พระคริสตเจ้า...ทรงรับทรมานเพื่อท่านและประทานแบบฉบับไว้ให้ท่านดำเนินตามรอยพระบาท” (1ปต. 2 : 21)

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเองให้แบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา” (มก. 8:34)

คริสตชนมีหน้าที่บรรเทาความทุกข์ให้โลก แต่กระนั้นก็ดี ความทุกข์ยังคงมีอยู่โดยอาศัยความเชื่อ เราสามารถยอมรับความทุกข์ทรมานของเราและแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่น ด้วยการกระทำเช่นนี้ ความทุกข์ทรมานของมนุษย์จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับความรักที่ช่วยให้รอดของพระคริสตเจ้า และเป็นส่วนหนึ่งในพระอานุภาพของพระเจ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์