ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้" หมายความว่าอะไร
โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้" หมายความว่าอะไร

YOUCAT 522 บอกเราว่า การอ้อนวอนขออาหารประจำวัน ทำให้เรากลายเป็นประซากร ที่รอคอยทุกอย่างจากพระทัยดีของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ทั้งด้านวัตถุและจิตใจที่จำเป็นต่อชีวิต
YOUCAT 514 บอกเราว่า บทข้าแต่พระบิดา มีความสำคัญมากกว่าแค่เป็นบทภาวนา เพราะเป็นหนทางนำไปสู่พระทัยของพระบิดาโดยตรง
บรรดาคริสตชนในสมัยเริ่มแรกท่องบทภาวนานี้วันละสามครั้งซึ่งเป็นบทภาวนาดั้งเดิมของพระศาสนจักรที่มอบให้แก่คริสตชนทุกคนเมื่อรับศีลล้างบาป
เราก็เช่นกัน ไม่ควรปล่อยให้วันหนึ่งผ่านไป โดยมิได้สวดบทข้าแต่พระบิดาด้วยวาจา เพื่อนำเข้าสู่จิตใจ และทำให้เป็นจริงในชีวิตของเรา

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์