ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ”หมายความว่าอะไร....“โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ”หมายความว่าอะไร....

           YOUCAT 525 บอกเราว่า.... พระเยซูเจ้าเองทรงถูกผจญและทรงทราบดีว่าเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอ มีกำลังที่จะต่อสู้กับมารร้ายเพียงเล็กน้อยพระองค์จึงประทานการวอนขอแก่เรา

           ในบทข้าแต่พระบิดา ซึ่งสอนเราให้มีความไว้วางใจในความช่วยเหลือของพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งการถูกทดลอง“ไม่ให้แพ้การผจญ” ยังหมายถึง การตัดสินใจ “ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย.ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้”(มธ. 6:21,24)

           “ถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้า เราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วย” (กท. 5:25) พระบิดาประทานพลังให้เราในการ “เห็นพ้อง” เช่นนี้กับพระจิตเจ้า “ท่านทั้งหลายไม่เคยเผชิญกับการผจญใด ๆ ที่เกินกำลังมนุษย์​ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้ท่านถูกผจญเกินกำลังของท่าน แต่เมื่อถูกผจญพระองค์จะประทานความสามารถให้ท่านยืนหยัดมั่นคงและหาทางออกได้” (1 คร. 10:13)

            การต่อสู้เช่นนี้และชัยชนะเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้​ ​นอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนา อาศัยการอธิษฐานภาวนา พระเยซูเจ้าทรงพิชิตมารผจญตั้งแต่แรก

เนื้อหาและบทเรียน