ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

วันอาทิตย์สำคัญอย่างไร?
วันอาทิตย์สำคัญอย่างไร?

       YOUCAT 187 บอกเราว่า วันอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางเวลาของคริสตชนในวันอาทิตย์ เราเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า และทุกๆ วันอาทิตย์เป็นวันฉลองปัสกาย่อย ๆ หากมีการยกเลิกหรือไม่เคารพวันอาทิตย์ เหลือแต่วันทำงานในสัปดาห์ มนุษย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความชื่นชมยินดีก็จะถดถอยกลายเป็นเพียงเครื่องจักรหรือผู้บริโภคที่ไม่มีความคิดจิตใจ เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเฉลิมฉลองอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นแล้วในสวรรค์ เราจะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร เพราะสวรรค์คือวันอาทิตย์ตลอดกาล

       YOUCAT 219 บอกเราว่าความจริงแล้วสำหรับคริสตชนแท้ “หน้าที่ในวันอาทิตย์” ไม่สมควรเป็นแค่การแสดงออกถึงภาระผูกพัน แต่ควรเป็นการกระทำของผู้ที่อยู่ในความรักอย่างแท้จริง ไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าโดยไม่ไปยังสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงรอเราอยู่ ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่สมัยก่อน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจึงเป็น “หัวใจของวันอาทิตย์” และเป็นการนัดหมายที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์