ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระอาจารย์...ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร

         
พระอาจารย์...ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร....

          พระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”(ลก. 10:27)

          YOUCAT 348 บอกเราว่า คริสตศาสนาเป็นมากกว่าการมีชีวิตที่ถูกต้องและการปฏิบัติตามพระบัญญัติ การเป็นคริสตชนคือ...การมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า...คริสตชนรวมตนเองอย่างลึกซึ้งและอย่างเป็นส่วนตัวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และพร้อมกับพระองค์กำหนดหนทางที่นำไปสู่ชีวิตที่แท้จริง

       พระคริสตเจ้ามิได้ทรงต้องการผู้นิยม  แต่ต้องการผู้ติดตาม

          คนส่วนมากไม่สงสัยว่า...พระเจ้าทรงสามารถทำอะไรได้ในพวกเขาถ้าพวกเขาเพียงมอบตนเองไว้ในการจัดการของพระองค์นักบุญอิกญาซีโอ โลโยลา(1491-1556)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์