ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ทำไมจึงเรียกพระศาสนจักรว่าสืบต่อจากอัครสาวกทำไมจึงเรียกพระศาสนจักรว่าสืบต่อจากอัครสาวก
           YOUCAT 137 บอกเราว่า  พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาอัครสาวก เป็นผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดที่สุดของพระองค์

         บรรดาอัครสาวกเป็นประจักษ์พยานของพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วพระองค์ทรงปรากฏพระองค์แก่พวกท่านหลายครั้ง ทรงมอบพระจิตเจ้าให้และทรงส่งพวกท่านออกไปทั่วโลกในฐานะผู้ส่งสารทรงอำนาจ

        บรรดาอัครสาวกได้ยืนยันรับรองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระศาสนจักรในสมัยแรกเริ่ม   พวกท่านมอบพันธกิจและอำนาจแก่ผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากพวกท่าน คือ บรรดาพระสังฆราชโดยการปกมือ  กระบวนการนี้เรียกว่าการสืบต่อจากอัครสาวก

        เปโตรเป็นอัครสาวกที่โดดเด่น ในบรรดาสิบสองคนนี้...คือ พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจพิเศษให้ท่าน “ท่านคือศิลา บนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา” (มธ 16 : 18)   บทบาทหน้าที่พิเศษของเปโตรในท่ามกลางบรรดาอัครสาวกได้พัฒนามาเป็นหน้าที่ศาสนบริกรของพระสันตะปาปา

        เปาโลได้รับเลือกให้เป็นธรรมทูตพร้อมกับบาร์นาบัสออกเดินทางไปประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าทั้งแก่ชาวยิวและคนต่างศาสนา   ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นในเมืองต่าง ๆ มากมายท่านเป็น “อัครสาวกของคนต่างศาสนา”(เทียบ กจ 9:15)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์