ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ครอบครัวดำเนินชีวิตในความเชื่อร่วมกันได้อย่างไร?
ครอบครัวดำเนินชีวิตในความเชื่อร่วมกันได้อย่างไร?

        
          YOUCAT 373 บอกเราว่า ครอบครัวคริสตชนควรเป็นพระศาสนจักรขนาดย่อม สมาชิกทุกคนในครอบครัวคริสตชนได้รับการเชื้อเชิญให้เสริมสร้างความเชื่อให้แก่กันและกัน และพยายามเอาชนะกันในความกระตือรือร้นต่อพระเจ้า พวกเขาควรสวดภาวนาเพื่อกันและกัน สวดภาวนาร่วมกัน และร่วมกันทำงานเมตตาจิต (CCC 2226-2227)

          บิดามารดามีหน้าที่รับผิดชอบถ่ายทอดความเชื่อของตนแก่บุตร โดยนำบุตรไปรับศีลล้างบาปและเป็นแบบอย่างของความเชื่อ ซึ่งหมายความว่า​ บิดามารดาควรให้บุตรของตนได้มีประสบการณ์ว่า...การประทับอยู่อันใกล้ชิดของพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความรักนั้นมีคุณค่าและผลดีอย่างไร

         อย่างไรก็ตาม...บิดามารดาควรเรียนรู้จากความเชื่อของบุตร และฟังว่าพระเจ้าตรัสอะไรผ่านทางพวกเขา เพราะเยาวชนมักมีความเชื่อที่ศรัทธาร้อนรนและใจที่เปิดกว้าง "เพราะบ่อยครั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเผยแสดงสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เยาวชน" (St Benedict of Nursi)

        ครอบครัวที่ภาวนาร่วมกัน จะอยู่รวมกัน (คุณพ่อแพทริค เพย์ตัน CSC)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์