ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ศีลมหาสนิทคืออะไร
ศีลมหาสนิทคืออะไร?

         YOUCAT 208 บอกเราว่า ศีลมหาสนิท เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเยชูคริสตเจ้าทรงมอบพระกายและพระโลหิตของพระองค์แก่เรา ดังนั้น เราต้องมอบถวายตัวเราเองแด่พระองค์ในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการรับศีลมหาสนิทด้วยเช่นกันโดยวิธีนี้เราจึงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระกายของพระคริสตเจ้า

         เมื่อเรารับประทานปังที่บิออกตัวเราเองร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับความรักของพระเยซูเจ้าผู้ประทานพระกายของพระองค์เพื่อเราบนไม้กางเขน  เมื่อเราดื่มจากถ้วยกาลิกษ์ตัวเราเองร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ผู้ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์ด้วยความรักเพื่อเรา

         ชีวิตของท่านต้องถักทออยู่รอบ ๆ ศีลมหาสนิทจงมุ่งสายตาของท่านไปยังพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างจงนำหัวใจของท่านให้ใกล้ชิดดวงพระทัยของพระองค์    จงวอนขอพระหรรษทานเพื่อรู้จักพระองค์    วอนขอความรักเพื่อรักพระองค์   วอนขอความกล้าหาญเพื่อรับใช้พระองค์ จงแสวงหาพระองค์อย่างกระตือรือร้น

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์