ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ศีลมหาสนิทคืออะไร
ศีลมหาสนิทคืออะไร?
YOUCAT 208 บอกเราว่า
ศีลมหาสนิท เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งพระเยชูคริสตเจ้าทรงมอบ
พระกายและพระโลหิตของพระองค์แก่เรา
ดังนั้น เราต้องมอบถวายตัวเราเองแด่พระองค์
ในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
ในการรับศีลมหาสนิทด้วยเช่นกัน
โดยวิธีนี้เราจึงร่วมเป็นหนึ่งเดียว
กับพระกายของพระคริสตเจ้า
เมื่อเรารับประทานปังที่บิออก
ตัวเราเองร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ
ความรักของพระเยซูเจ้า
ผู้ประทานพระกายของพระองค์
เพื่อเราบนไม้กางเขน
เมื่อเราดื่มจากถ้วยกาลิกษ์
ตัวเราเองร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระองค์ผู้ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์
ด้วยความรักเพื่อเรา
❄ ชีวิตของท่านต้องถักทออยู่รอบ ๆ ศีลมหาสนิท
จงมุ่งสายตาของท่านไปยังพระองค์
ผู้ทรงเป็นความสว่าง
จงนำหัวใจของท่าน
ให้ใกล้ชิดดวงพระทัยของพระองค์
จงวอนขอพระหรรษทาน
เพื่อรู้จักพระองค์
วอนขอความรัก
เพื่อรักพระองค์
วอนขอความกล้าหาญ
เพื่อรับใช้พระองค์
จงแสวงหาพระองค์อย่างกระตือรือร้น

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์