ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ไม่มีมนุษย์คนใดอยู่เพียงลำพัง
ไม่มีมนุษย์คนใดอยู่เพียงลำพัง


ไม่มีมนุษย์คนใดอยู่เพียงลำพัง
ไม่มีใครเชื่อเพียงลำพัง
พระเจ้าทรงสร้างเราให้มาอยู่รวมกัน
เป็นชุมชน เป็นประชากรของพระองค์

✨เราเชื่อในพระเจ้าพระองค์เดียว
เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล
คือ พระตรีเอกภาพ
พระเจ้ามิได้ทรงอยู่โดดเดี่ยว
แต่ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์"
(สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16)

#YOUCAT 35 บอกเราว่า
เราทราบว่าพระเจ้าทรงมี
สามพระบุคคลในพระเจ้าหนึ่งเดียว
จากพระเยซูคริสตเจ้า
พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตร
ตรัสถึงพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์ว่า
"เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน"
(ยน 10:30)

😃คริสตชนได้รับเรียก
ให้เป็นเหมือนพระตรีเอกภาพ
คือ ถูกสร้างมาให้เป็นเหมือนพระเจ้า
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามในครอบครัวและสังคม

🙂คริสตชนได้รับเรียกมาให้เป็นเหมือนพระบุตร
ในการสร้างสันติ การคืนดี
และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

😃คริสตชนได้รับเรียกให้เป็นเหมือนพระจิตเจ้า
เป็นความจริง ความถูกต้อง และชอบธรรม
และต้องฟังเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเรา

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์