ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ไม่มีมนุษย์คนใดอยู่เพียงลำพัง
ไม่มีมนุษย์คนใดอยู่เพียงลำพัง


       ไม่มีมนุษย์คนใดอยู่เพียงลำพัง ไม่มีใครเชื่อเพียงลำพัง พระเจ้าทรงสร้างเราให้มาอยู่รวมกัน  เป็นชุมชน เป็นประชากรของพระองค์

       เราเชื่อในพระเจ้าพระองค์เดียว เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล คือ พระตรีเอกภาพ  พระเจ้ามิได้ทรงอยู่โดดเดี่ยว  แต่ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์" (สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16)

       YOUCAT 35 บอกเราว่า   เราทราบว่าพระเจ้าทรงมีสามพระบุคคลในพระเจ้าหนึ่งเดียว จากพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรตรัสถึงพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์ว่า "เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน"(ยน 10:30)

      คริสตชนได้รับเรียกให้เป็นเหมือนพระตรีเอกภาพ คือ ถูกสร้างมาให้เป็นเหมือนพระเจ้า เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามในครอบครัวและสังคม

      คริสตชนได้รับเรียกมาให้เป็นเหมือนพระบุตร ในการสร้างสันติ การคืนดีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

     คริสตชนได้รับเรียกให้เป็นเหมือนพระจิตเจ้าเป็นความจริง ความถูกต้อง และชอบธรรมและต้องฟังเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเรา

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์