ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เกิดอะไรขึ้นในวันเปนเตกอสเต ?
เกิดอะไรขึ้นในวันเปนเตกอสเต ?
✨ห้าสิบวัน
หลังการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
พระองค์ได้ทรงส่งพระจิตเจ้าจากสวรรค์
มายังบรรดาศิษย์ และในวันนั้นเอง
ยุคสมัยของพระศาสนจักรจึงได้เริ่มต้นขึ้น
✨พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เล่าให้เราฟังว่า
ในวันนั้น..พระจิตเจ้า
ทรงเปลี่ยนแปลงบรรดาอัครสาวกที่หวาดกลัว
ให้กลายมาเป็นพยานที่กล้าหาญถึงพระคริสตเจ้า
และในเวลาไม่นานหลังจากนั้น
มีผู้รับศีลล้างบาปเป็นพัน ๆ คน
จึงถือได้ว่าเป็น ​"วันเกิดของพระศาสนจักร"
✨ประชาชนได้ยินบรรดาอัครสาวก
พูดภาษาของตน​ อัศจรรย์ในการพูดภาษาต่าง ๆ
ในวันเปนเตกอสเตนี้​ แสดงให้เห็นว่า
พระศาสนจักร ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มนั้น
เป็นของประชาชาติทั้งมวล
เป็น"สากล" และเป็น"ธรรมทูต"
(คำว่า คาทอลิก มาจากภาษากรีกว่า
kat' holon แปลว่า เปิดรับทุกคน)
พระศาสนจักรพูดกับมนุษย์ทุกคน
เอาชนะอุปสรรคด้านภาษาและชนชาติ
ทุกคนสามารถเข้าใจพระศาสนจักรได้
#YOUCAT 119 บอกเราว่า
พระจิตเจ้าทรงก่อตั้งพระศาสนจักร
พระองค์ทรงกระตุ้นเตือนพระศาสนจักร
ในเรื่องพันธกิจ
พระจิตเจ้าทรงเรียกบุคคลต่าง ๆ
ให้มารับใช้พระศาสนจักร
และประทานพระพรอันจำเป็นแก่พวกเขา
พระจิตเจ้าทรงนำเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว
กับพระเจ้า พระตรีเอกภาพ อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
🧖‍♀️ พระจิตเจ้าทรงทำอะไรในชีวิตของเราบ้าง ?
♥ ทรงทำให้เราเปิดรับพระวาจาของพระเจ้า
♥ ทรงสอนเราให้สวดภาวนา
♥ ทรงช่วยเราให้มีชีวิตเพื่ออยู่เพื่อผู้อื่น
♥ ขอพระจิตเจ้าประทานพรให้เราทุกคน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์