ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เกิดอะไรขึ้นในวันเปนเตกอสเต ?
เกิดอะไรขึ้นในวันเปนเตกอสเต ?

     
ห้าสิบวัน หลังการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระองค์ได้ทรงส่งพระจิตเจ้าจากสวรรค์ มายังบรรดาศิษย์ และในวันนั้นเอง ยุคสมัยของพระศาสนจักรจึงได้เริ่มต้นขึ้น

       พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เล่าให้เราฟังว่าในวันนั้น..พระจิตเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงบรรดาอัครสาวกที่หวาดกลัวให้กลายมาเป็นพยานที่กล้าหาญถึงพระคริสตเจ้าและในเวลาไม่นานหลังจากนั้นมีผู้รับศีลล้างบาปเป็นพัน ๆ คนจึงถือได้ว่าเป็น ​"วันเกิดของพระศาสนจักร"

      ประชาชนได้ยินบรรดาอัครสาวกพูดภาษาของตน​ อัศจรรย์ในการพูดภาษาต่าง ๆในวันเปนเตกอสเตนี้​ แสดงให้เห็นว่าพระศาสนจักร ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มนั้นเป็นของประชาชาติทั้งมวลเป็น"สากล" และเป็น"ธรรมทูต" (คำว่า คาทอลิก มาจากภาษากรีกว่าkat' holon แปลว่า เปิดรับทุกคน) พระศาสนจักรพูดกับมนุษย์ทุกคนเอาชนะอุปสรรคด้านภาษาและชนชาติทุกคนสามารถเข้าใจพระศาสนจักรได้

        YOUCAT 119 บอกเราว่า พระจิตเจ้าทรงก่อตั้งพระศาสนจักรพระองค์ทรงกระตุ้นเตือนพระศาสนจักรในเรื่องพันธกิจพระจิตเจ้าทรงเรียกบุคคลต่าง ๆให้มารับใช้พระศาสนจักรและประทานพระพรอันจำเป็นแก่พวกเขาพระจิตเจ้าทรงนำเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระตรีเอกภาพ อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

🧖‍♀️ พระจิตเจ้าทรงทำอะไรในชีวิตของเราบ้าง ?
♥ ทรงทำให้เราเปิดรับพระวาจาของพระเจ้า
♥ ทรงสอนเราให้สวดภาวนา
♥ ทรงช่วยเราให้มีชีวิตเพื่ออยู่เพื่อผู้อื่น
♥ ขอพระจิตเจ้าประทานพรให้เราทุกคน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์