ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


การที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ หมายต่อเราอย่างไร?
การที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ หมายความต่อเราอย่างไร?

       การที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ หมายความว่า..การไถ่กู้ของพระองค์เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว...

       การเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์นั้นมิใช่เรื่องอุดมคติ​ แต่เป็นมนุษย์แท้..ที่มีบาดแผลและรอยแผลเป็นนั้นทรงเสด็จสู่สวรรค์​ กลับไปหาพระบิดา

       YOUCAT 109 บอกเราว่าการที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์มีความหมายว่า...พร้อมกับพระเยซูเจ้าพวกเราจึงสามารถกลับสู่บ้านพร้อมกับพระเจ้าและอยู่ที่นั่นได้ตลอดไปในพระบุตรของพระองค์พระเจ้าประทับใกล้ชิดกับเรา

      ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสตเจ้าเป็นการสิ้นสุดเวลาสี่สิบวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพได้มาอยู่ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับบรรดาศิษย์เป็นเวลาสี่สิบวัน

      การเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสตเจ้าหมายความว่า เราไม่สามารถมองเห็นพระเยชูเจ้าในโลกนี้ได้อีกต่อไปแต่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่..และทรงอยู่กับเราทุกวัน

      วันนี้​ ชวนเราทุกคนเงยหน้ามองท้องฟ้า.. ด้วยความยินดีให้พระเยซูเจ้าทรงอวยพรเรา ขอให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ไปมีความหวังถึงสวรรค์ซึ่งเป็นนิรันดร์และปลายทางแห่งชีวิตเรา

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์