ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


การที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ หมายต่อเราอย่างไร?
การที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ หมายความต่อเราอย่างไร?

การที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
หมายความว่า..การไถ่กู้ของพระองค์
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว...
✨การเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์นั้น
มิใช่เรื่องอุดมคติ​ แต่เป็นมนุษย์แท้..
ที่มีบาดแผลและรอยแผลเป็นนั้น
ทรงเสด็จสู่สวรรค์​ กลับไปหาพระบิดา
#YOUCAT 109 บอกเราว่า
การที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
มีความหมายว่า...
พร้อมกับพระเยซูเจ้า
พวกเราจึงสามารถกลับสู่บ้าน
พร้อมกับพระเจ้า
และอยู่ที่นั่นได้ตลอดไป
ในพระบุตรของพระองค์
พระเจ้าประทับใกล้ชิดกับเรา
❦ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสตเจ้า
เป็นการสิ้นสุดเวลาสี่สิบวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพได้มาอยู่ใกล้ชิด
เป็นพิเศษกับบรรดาศิษย์เป็นเวลาสี่สิบวัน
✨การเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสตเจ้า
หมายความว่า เราไม่สามารถมองเห็น
พระเยชูเจ้าในโลกนี้ได้อีกต่อไป
แต่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่..
และทรงอยู่กับเราทุกวัน
🧖‍♀️ วันนี้​ ชวนเราทุกคน
เงยหน้ามองท้องฟ้า.. ด้วยความยินดี
ให้พระเยซูเจ้าทรงอวยพรเรา
ขอให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ไป
มีความหวังถึงสวรรค์ซึ่งเป็นนิรันดร์
และปลายทางแห่งชีวิตเรา

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์