ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียนเยซูอิต
    เป้าหมายด้านการศึกษาเยซูอิต คือ การพัฒนาบุคคลให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่เปี่ยมล้นด้วยจิตตารมณ์ และการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น โดยมีเป้าหมายของการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องและมีชีวิตชีวาด้วยการไตร่ตรองที่เรียกร้องให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและมีความคิดริเริ่ม เพื่อความมีศักดิ์ศรีและความถูกต้อง ในโลกที่มีการตัดสินอย่างผิวเผินหรือด้วยวิธีการคิดที่ตื้นเขินไม่ควรค่ากับปัจเจกบุคคลและที่สำคัญกว่านั้นยังเป็นอันตรายต่อโลกที่เขาได้รับการเรียกร้องให้ก้าวออกไปรับใช้ บาทหลวงอาร์รุปเป สรุปถึงเป้าหมายของการศึกษาเยซูอิต อย่างสั้นและชัดเจนว่า“หล่อหลอม อบรมชายและหญิงให้เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น” (กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง, 2556: ข้อ 13)


    ความคาดหวังสำหรับผู้ที่จบการศึกษาตามแนวคิดอิกญาเชี่ยน คือ “รอบรู้ มีความสามารถทางสติปัญญา พร้อมที่จะเติบโตศรัทธาในศาสนา รู้จักรักและอุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรมในการรับใช้ประชากรของพระเจ้าด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” นอกจากนั้นยังได้ระบุถึงความคาดหวังที่เป็นอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาแบบเยซูอิตไว้อีกว่า “เรามีความประสงค์ที่จะสร้างผู้นำในการรับใช้ ในการเลียนแบบพระเยซูคริสต์ ชายและหญิงผู้มีความสามารถ มีมโนธรรม และอุทิศตนด้วยความเมตตา” (กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง, 2556: ข้อ 12-13)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์