ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก(2)
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2)

              จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม เดือนกันยายน 2019 เรื่อง สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยจำนวน 6 กลุ่ม

จัดลำดับสาเหตุได้ดังนี้
1. เห็นแบบอย่าง (8/33) คิดเป็นร้อยละ 24.24
2. เพื่อการแต่งงาน (7/33) คิดเป็นร้อยละ 21.21
3. ได้รับการดลใจ (6/33) คิดเป็นร้อยละ 18.18
4. ความใกล้ชิด และ ศรัทธาในพิธีกรรม (4/33) คิดเป็นร้อยละ 12.12
5. ผลประโยชน์ (2/33) คิดเป็นร้อยละ 6.06
6. การถูกบังคับ และ กระแสเรียกอันศักดิ์สิทธ์ ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเอง (1/33) คิดเป็นร้อยละ 3.03

รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีดังนี้
1. เห็นแบบอย่าง
       บุคลิกของคาทอลิก อ่อนน้อม ถ่อมตน เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต-เห็นแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์ในด้านความเสียสละตนเอง- ศาสนาดี ดูแลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน-เห็นคนคริสต์ส่วนใหญ่เป็นคนดี – มีการอบรมดูแลลูกหลานอย่างดี -เห็นชาวคริสต์ไปวัด - เห็นแบบอย่างที่ดีในความรักที่มีต่อกันและกัน

2. เพื่อการแต่งงาน
       ติดตามคู่สมรส - การแต่งงาน การครองรักครองเรือน ผัวเดียวเมียเดียว –แต่งงานกับคนคริสต์ - เพื่อแต่งงาน (รับศีลกล่าว) –ได้กลับใจเพราะคู่สมรส - การแต่งงาน

3. ได้รับการดลใจ

       จากแม่พระ – ฝันเห็นนิมิตแม่พระ-.ได้รับการดลใจ แล้วเกิดความศรัทธา- ขอแล้วได้รับ - แก้ปัญหาชีวิต สวดขอแม่พระ นักบุญต่างๆ

4.1 ความใกล้ชิด
         ทำงานในองค์กรคาทอลิก - การศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก – ได้ศึกษาและเกิดความศรัทธา

4.2 ศรัทธา
       ศรัทธาในงานศพ งานแต่ง - เชื่อในพระเยซู - เกิดความศรัทธา สนใจพิธีกรรมของศาสนาคริสต์

5. ผลประโยชน์
        อยากได้เช่าที่ดินของวัดคริสต์ – อยากได้ทำงานในวัด

6. การถูกบังคับ และ กระแสเรียกอันศักดิ์สิทธ์ ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเอง

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์