ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก

               จากการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก" คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ระดับชาติจำนวน 20 คน จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆณฑลราชบุรี สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลเชียงราย สังฆมณฑลอุดร สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ผลการสำรวจพบว่ามีสาเหตุทั้งหมด 54 ประการ วิเคราะห์ได้ 6 ประเด็น ตามลำดับดังนี้
ลำดับที่หนึ่ง ประสบการณ์ความเชื่อ/ความศรัทธาส่วนตัว (14/54) คิดเป็นร้อยละ 25.92
ลำดับที่สอง มีคะแนนเท่ากันในสองประเด็น คือ การแต่งงาน (11/54) และ แบบอย่างของคริสตชน (11/54) คิดเป็นร้อยละ 20.37
ลำดับที่สาม การประกาศข่าวดีของคริสตชน (8/54) คิดเป็นร้อยละ 14.81
ลำดับที่สี่ มาเป็นคริสตชนด้วยความสมัครใจของตัวเอง (7/54) คิดเป็นร้อยละ 12.96
ลำดับที่ห้า ผลประโยชน์ส่วนตัว (2/54) คิดเป็นร้อยละ 3.70
และ ลำดับที่หก เป็นคาทอลิกไม่ต้องเผาศพ (1/54) คิดเป็นร้อยละ 1.85

เหตุผลที่แต่ละคนได้นำเสนอมีดังนี้
1. เกิดจากประสบการณ์ความเชื่อ/ความศรัทธาส่วนตัว
            เป็นความศรัทธาส่วนตัว และมีสภาพแวดล้อมเป็นคาทอลิก - ประสบการณ์ความเชื่อส่วนตัว จึงมาล้างบาปเป็นคริสตชน - เกิดจากความศรัทธาต่อแม่พระ - เพราะความเชื่อ - เกิดความเชื่อโดยตรง - มีประสบการณ์ตรงจากพระ ได้รับการช่วยเหลือจากพระ จากที่ได้วอนขอ - เกิดจากแม่ศรัทธา ลูกได้บวชเป็นพระสงฆ์โคราช- เป็นอัศจรรย์ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระโดยตรง จึงเป็นคริสตชน - บนไว้กับนักบุญยอแซฟ เรื่องภรรยาไม่ตายจะเข้าเป็นคาทอลิก - การบนบาน ตอนที่ลูกไม่สบาย เมื่อลูกหายแล้ว ก็มารับศีลล้างบาป เข้าเป็นคริสตชน

2.1 การแต่งงาน (มีคะแนนเท่ากันสองประเด็น)
               ต้องแต่งงานอย่างถูกต้องตามคู่สมรส – เพราะความรักเพื่อการแต่งงาน -เข้าพิธีสมรส - เกิดจากจะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ - เพื่อเข้าพิธีสมรส - ได้แต่งงานกับคริสตชน - เป็นคาทอลิก ตามภรรยาและลูกในช่วงที่อายุมากแล้ว - ด้วยความเป็นห่วงในชีวิตหน้า ของสามีหรือภรรยา ที่ไม่ได้เป็นคริสตชน - เป็นคริสตชนตามคู่สมรส - เพื่อเข้าพิธีสมรส ได้สามีหรือภรรยาที่ดี ชักชวน – เพื่อเข้าพิธีสมรส

2.2  เห็นแบบอย่างของคริสตชน (มีคะแนนเท่ากันสองประเด็น)
               ศรัทธาที่ได้เห็นคริสตชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ำเสมอ - ประทับใจคริสตชนที่ปฏิบัติ รัก เอาใจใส่กับบุคคลรอบข้าง - เพราะตัวอย่างที่ดีของคาทอลิก - ได้เห็นตัวอย่างของคริสตชน และเกิดความประทับใจในความเชื่อของคริสตชน - เห็นแบบอย่างที่ดีของคริสตชนที่ดีในหลายด้าน เช่น ด้านครอบครัว มีความเอาใจใส่ดูแลกันดี - มาเป็นคริสตชนตามเพื่อน และเกิดความศรัทธา - อิทธิพลจากเด็กประจำ ตามเพื่อน - แบบอย่างของคริสตชนที่ดี - มีประสบการณ์ที่ดีจากคาทอลิกดั้งเดิม - ประทับใจในการคิดของคาทอลิก

3. การประกาศข่าวดีของคริสตชน
               เพราะการประกาศข่าวดีถึงพระเจ้าที่เป็นบทบาทของคาทอลิก - ได้รับการชักชวน - ซิสเตอร์สอนคำสอน เกิดความศรัทธา ความเชื่อ - จากการเผยแพร่ข่าวดีของพระสงฆ์คาทอลิก จากชุมชนที่อาศัยอยู่ - จากการเผยแพร่ข่าวดีของมิชชันนารี - บรรดาธรรมทูตชักชวน - ไปโรงพยาบาลได้รับการชักชวนจากพระสงฆ์ ซิสเตอร์ - คณะพลมารีย์ไปแพร่ธรรมและตอบรับมา - เพื่อนชักชวนมาเป็นคาทอลิก

4. มาเป็นคริสตชนด้วยความสมัครใจของตัวเอง
              จากการทำงานในองค์กรคาทอลิก – กระแสเรียกส่วนตัวที่อยากเรียนรู้และประสงค์จะเป็นคริสตชน - เกิดจากการศึกษาและมีความศรัทธา - ด้วยการหาคำตอบในชีวิตของผู้นับถือศาสนา ทำให้การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ - เกิดจาการพูดคุย โดยมีคำถาม คาทอลิก ไปวัดทำไมในวันอาทิตย์ - เกิดจากความแตกต่างของคาทอลิกกับคริสเตียน (จึงไปบวชในคณะเซนต์ปอล) - เรียนในโรงเรียนคาทอลิก

5. ผลประโยชน์ส่วนตัว
               เพื่อมารับสิทธิบางอย่าง สุดท้ายจึงเป็นผลแห่งความเชื่อ จึงมาเป็นคริสตชน - หวังผลประโยชน์จากองค์กรคาทอลิก

6. เป็นคาทอลิกไม่ต้องเผาศพ

คำสอนที่ประทับใจ
1. คำสอนเข้าใจง่าย มีระบบ ปฏิบัติง่ายไม่ยุ่งยาก
2. คำสอนว่าพระเจ้าประทับอยู่ด้วยและคอยช่วยเหลือ (ไม่ใช่ตัวคนเดียว)
3. คำสอนเรื่องล้างบาป เรื่องไถ่บาปของพระเยซูพระเจ้านำความรอดพ้นจากบาปกำเนิด เรื่องสวรรค์ ความเชื่อและการให้อภัยบาป การปฏิบัติ พระช่วยให้เป็นคนดี
4. คำสอนจากพระคัมภีร์
5. คำสอนเรื่องไม้กางเขน ให้สู้ปัญหา ทำให้พบความรอดไปสวรรค์
6. คำสอนเรื่องความเมตตา ชีวิตนิรันดร ความรอดพ้นจากบาปไปสวรรค์ รอดพ้นจากนรก พระเจ้าช่วยเราให้พ้นบาปกรรมต่าง ๆ
7. คำสอนเรื่องความรัก
8. คำสอนให้รักและรับใช้
9. ได้รับความรักจากพระเจ้า เพราะเป็นคำตอบให้ชีวิตครับ เข้าถึงจิตใจ ทำให้ชีวิตดีขึ้น ชีวิตดีกว่าเดิม มีเหตุผลขึ้น มีพระเจ้าคอยช่วยเรา ซาบซึ้งและเข้าถึงในศาสนา
10. เพราะการเผยแพร่เชิงรุก สอนให้ช่วยกันประกาศ ใช้จิตวิทยา ใช้วิธีการหลายหลาก การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ผ่านระบบการเมือง การศึกษา เทคโนโลยี และการสาธารณะสงเคราะห์ต่าง ๆ การเผยแพร่อย่างจริงจังและเลือกใช้วิธีเผยแพร่ที่ฉลาด ขยัน
11. เพราะความจริง พระพุทธเคยบอกคนที่จะมี ผู้ที่จะมาทีหลัง.. บุคคลในพระคัมภีร์มีอยู่จริง
12. พิธีกรรมให้กำลังใจ อธิษฐานแล้วได้รับ
13. มีความยืดหยุ่นทางคำสอน จารีต ประเพณี ทั้งในแง่สังคมไปจนถึงการเมือง การนำคำสอนไปผนวกทัศนคติของผู้นำต่อ ๆ มา ระบบการประกาศพระศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง และเพราะคำสอนของศาสนาคริสต์นั้นง่ายต่อการปฏิบัติ อีกทั้งยังเหมือนกับคำสอนดั้งเดิม

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์