ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล (คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม)

สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล
               
คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตเรื่องสาเหตุที่ผู้ใหญ่มานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (ธันวาคม 2018) ดังนี้
1. จากการแต่งงาน เริ่มจากต่างคนต่างถือแล้วต่อมาจึงหันมาเปลี่ยนเพราะเมื่อมีปัญหาแล้วได้พบคุณพ่อบาทหลวงที่มีความจริงใจ ช่วยแก้ปัญหา
2. ประทับใจคุณพ่อบาทหลวงมิสชันนารีที่พูดภาษาอีสานหรือภาษาท้องถิ่นได้อย่างดี และประทับใจตัวบุคคลคุณพ่อบาทหลวงและนักบวชที่เป็นกันเองมีความรัก ใจดี มีเมตตา
3. เห็นแบบอย่างของเพื่อนคาทอลิก ประทับใจการดำเนินชีวิต เป็นต้นรูปแบบการดำเนินชีวิตครอบครัว
4. เคยมาร่วมกิจกรรมกับคาทอลิก เช่น คู่แต่งงานที่มาวัดพร้อมกันหรือร่วมกิจกรรมอื่นกับคาทอลิก แล้วพบว่าหลักธรรมคำสอนใหญ่ๆ ตรงกัน เช่น ทำดีหนีชั่ว การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องเหนือธรรมชาติ
5. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนคาทอลิก เป็นต้นโรงเรียนของนักบวชหญิง
6. รู้จักพระแม่มารีย์ สวดภาวนาวอนขอ ได้แล้วจึงสนใจมาเรียนคำสอน แรงจูงใจมาจากแม่พระ

ข้อสังเกต
1. ตัวอย่างการดำเนินชีวิตของฆราวาส มีโอกาสได้สัมผัสกับคนทุกวงการ เพราะกระจายกันอยู่ในทุกสถานที่มากกว่าคุณพ่อบาทหลวงที่อยู่เฉพาะที่ของตน และฆราวาสมีความรู้เฉพาะด้านที่มาช่วยศาสนาได้
2. ครูเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเด็ก อยู่กับเด็ก สามารถถ่ายทอดชีวิต ทัศนคติ คำสอนให้เด็ก ๆ ได้
3. ฐานะและสถานะทางสังคมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเข้ามานับถือศาสนาคริสต์
4. ฆราวาสเน้นการร่วมพิธีกรรมมากกว่าความรู้ที่ลึกซึ้งอะไร เรื่องที่อยากรู้คือ อะไรทำได้หรือทำไม่ได้ ถ้าเปลี่ยนมานับถือคริสต์แล้ว
5. ความเชื่อต้องทำให้ชีวิตดีขึ้น การสอนคำสอนจึงควรสอนให้มีวิธีคิด มีหลัก มีเหตุผล

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์