ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ใบงานหมายเลข 1
ตรวจสอบชีวิตแห่งการเป็นสายลมและเปลวไฟ

ให้เลือกข้อที่ตรงกับชีวิตของท่าน โดยเขียนวงกลมลงไปในข้อนั้น
และให้เหตุผลสั้นๆลงไปด้วย


1. ตัวของฉันในขณะนี้เปรียบเหมือน
 ก. ลมอ่อนๆ
 ข. ลมเย็นๆ
 ค. ลมปานกลาง
 ง. ลมในฤดูร้อน
 จ. ลมพายุ
 ฉ. อื่นๆ……………………………….
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. เมื่อฉันอยู่กับผู้อื่น ฉันมักจะเป็นเช่น
 ก. เปลวไฟที่โดดเดี่ยว
 ข. เทียนที่สูงเด่น
 ค. กองไฟในค่ายฯ
 ง. ไฟที่ให้ความอบอุ่น
 จ. ไฟบนประภาคาร
 ฉ. อื่นๆ……………………………….
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


3. เมื่อต้องมาเข้าเงียบในครั้งนี้ ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเหมือนกับ
 ก. วันที่อบอ้าว ไร้สายลม
 ข. ลมกรรโชก และหนาวเย็น
 ค. ว่าวที่ล่องลอยบนสายลม
 ง. เรือใบที่โลดแล่นในท้องทะเล
 จ. ลูกบอลลูนที่ลอยอยู่ในอากาศ
 ฉ. อื่นๆ………………………………..
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.   ฉันคิกว่าความสัมพันธ์ที่ตัวฉันมีกับพระเจ้าเป็นดังเช่น
 ก. ไส้ของเทียน
 ข. แสงสว่างในความมืด
 ค. ไฟนิรันดร์กาล
 ง. ต้นไม้ที่ไหม้ไฟ
 จ. ไฟที่กำลังลุกอยู่ในใจ
 ฉ. ไฟรักที่อบอุ่น
 ช. อื่นๆ
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานหมายเลข 2
บันทึกสุดท้าย

 1. ท่านได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจากการมาเข้าเงียบในครั้งนี้
 2. ท่านจะเข้าใกล้กับพระเจ้าให้มากขึ้นด้วยวิธีใดบ้าง
 3. ท่านมีพระพรหรือความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษบ้าง
     และท่านจะใช้พระพรเหล่านั้นในการรับใช้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร 
 4. ท่านจะเป็นสมาชิกในกิจกรรมคาทอลิกที่เข้มแข็งได้อย่างไร
 5. คำสัญญาแห่งศีลล้างบาปมีความหมายอะไรต่อชีวิตของท่าน
 6. ท่านจะเป็นพยานยืนยันถึงความเชื่อต่อพระเยซูคริสต์ท่ามกลางเพื่อน ๆ
    ได้ด้วยวิธีใด
 7. ท่านคิดว่า ท่านจะรับใช้พระเจ้าได้ด้วยวิธีใดบ้าง
 8. ท่านคิดว่าในแต่ละวันท่านจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้อย่างไรบ้าง
 9. ให้อ่านบทอ่านนี้วันละบท

 ปฐมกาล 1:1-2   ยอห์น 20:19-23
 เอเสเคียล 37:1-14   เอเฟซัส 4:4-6
 สดุดี 51:10-13   โรม 8:14-16
 มัทธิว 3:13-17   1โครินทร์ 3:16-17
 มัทธิว 28:18-20   1โครินทร์ 12:4-11
 ลูกา 11:9-13   2 ทีโมธี 1:6-8

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์