ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


บทเสริม
พระคุณเจ็ดประการของพระจิต


พระจิตประทานความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งเราเรียกว่า  “พระคุณเจ็ดประการ” 
แก่ผู้ที่รับศีลกำลังและแก่ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ พระคุณทั้งเจ็ดประการได้แก่

 1.ปรีชาญาณ   (พระดำริ หรือ wisdom)  เป็นพระคุณที่ทำให้เรารู้ซึ้งถึงพระเป็นเจ้า
 ชอบสิ่งต่างๆ และตีค่าสิ่งต่างๆในทัศนะของพระองค์ ถือว่าของของโลกนี้เป็นเพียง
 เครื่องมือช่วยในการรับใช้พระและเพื่อนมนุษย์ ถือว่าจิตใจสำคัญกว่าร่างกาย
 พระเป็นเจ้าสำคัญกว่าสิ่งทั้งปวง

 2.สติปัญญา (understanding) เป็นพระคุณที่ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราเชื่อและปฏิบัติ
 เข้าใจพระวาจาของพระเป็นเจ้าในพระคัมภีร์ และคำสอนของพระศาสนจักร สามารถ
 อธิบายถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ด้วย

 3.ความคิดอ่าน (Right Judgment) เป็นพระคุณที่ทำให้เราตัดสินใจถูกต้องตามจิตตารมณ์
 แห่งความเชื่อ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการปรนนิบัตรพระเป็นเจ้าและรับใช้เพื่อน
 มนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

 4.ความรู้ (knowledge) เป็นพระคุณที่ทำให้เรารู้อัตถ์ความจริงในคริสตศาสนา
 เช่น ความจริงเกี่ยวกับพระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้า ศีลมหาสนิท ฯลฯ
 5.พละกำลัง (Courage) เป็นพระคุณที่ทำให้เราต่อสู้ความชั่วไม่ยอมแพ้การประจญ
 เพื่อนไม่ดี ยินดีเสียสละเพื่อพระเป็นเจ้า และมีความซื่อสัตย์มั่นคงในการทำหน้าที่
 ประจำวันต่างๆโดยไม่ท้อถอย
 6.ความศรัทธา (Reverence) เป็นพระคุณที่ทำให้เรารักพระเป็นเจ้า และประกอบ
 กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ เช่น การสวดภาวนา พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
 ต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างความรักต่อผู้อื่น
 7.ความยำเกรงพระเจ้า (Wonder and Awe) เป็นพระคุณที่ทำให้เราเคารพพระเป็นเจ้า
 เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเกิดความเกรงกลัวต่อพระองค์ในการที่จะกระทำผิดใด ๆ


เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์