ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรม 10
บันทึกสุดท้าย


กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายของการเข้าเงียบในวันนี้  ซึ่งอาจจะเอาไปรวมกับวจนะพิธีกรรมปิดก็ได้

อุปกรณ์
             ใบงานหมายเลข 2


ดำเนินการ
             ก่อนที่จะลาจากกัน  ให้สมาชิกแต่ละคนได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่ได้เรียนรู้มาในวันนี้
ตามใบงานหมายเลข 3 และให้นำสมุดบันทึกนี้กลับไปบ้านเพื่อจะได้ไว้บันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในวันที่เข้ารับศีลกำลัง และหลังจากนั้นด้วย

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์