ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรม 9
เชิญเสด็จมาเถิด พระจิตเจ้าข้า(วจนะพิธีกรรมปิดการเข้าเงียบ)

อุปกรณ์
                 พระคัมภีร์ 2 เล่ม
                 โต๊ะเล็กๆ 1 ตัว
                 ตะกร้าเล็กๆ 1 ใบ
                 ตะเกียงเจ้าพายุ
                 น้ำมันใส่ตะเกียง
                 ไม้ขีดไฟ
                 หนังสือเพลง
                 เครื่องเล่นเทป
                 เทปเพลง
                 บทเร้าวิงวอนของแต่ละกลุ่ม

ขั้นเตรียมการ
 •ให้จัดผู้อ่านพระคัมภีร์ 2 คน เตรียมบทที่จะอ่านและซ้อมให้พร้อม
 •จัดโต๊ะไว้ตรงกลางห้อง ให้มีพื้นที่สำหรับสมาชิกทุกคนได้ยืนล้อมโต๊ะนี้ได้
 •บนโต๊ะ ให้วางตะเกียงและตะกร้าไว้ตรงกลาง เตรียมสมาชิกคนหนึ่งให้เป็นผู้
 จุดตะเกียงหลังจากบทอ่านที่หนึ่ง

ขั้นดำเนินการ
 เพลงเริ่มพิธี :  “เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้า….” ข้อ 1-2
 พระคุณของพระจิตคือ :  ให้เวียนตะกร้าไปยังสมาชิกทุกคน เชิญให้แต่ละคน
                                    ได้หยิบเอาป้ายชื่อออกมาใส่ตะกร้านั้นไว้ เพื่อเป็น
                                     เครื่องหมายถึงความพร้อมที่จะแบ่งปันพระพรที่ตน
                                     มีให้แก่ผู้อื่น เมื่อทุกคนได้มอบป้ายชื่อแล้ว ให้เอา
                                     ตะกร้านั้นไปวางไว้ตรงกลางโต๊ะเช่นเดิม
 บทอ่านที่ 1 :  กิจการอัครสาวก 2:1-2
 รำพึง ตริตรอง :   ให้สมาชิกอยู่ในความเงียบเพื่อตริตรองสักครู่
 จุดตะเกียง :   ถ้าตะเกียงจุดอยู่แล้ว ให้ตัวแทนได้ไขไส้ตะเกียง
                     ให้สูงขึ้น เพื่อให้แสงสว่างเจิดจ้าขึ้น
 เพลง :
 บทเร้าวิงวอน :   เชิญสมาชิกแต่ละกลุ่มได้อ่านคำภาวนาที่แต่งขึ้น
                         พร้อมๆกันทีละกลุ่ม โดยให้ตอบรับว่า
                         “เชิญเสด็จมาเถิด พระจิตเจ้าข้า”
 บทอ่านที่สอง :   กิจการ 2:3
 เพลงปิดพิธี :  เชิญเสด็จพระจิต ข้อ 3-4

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์